Artikel

EVA’s kvalitetssaloner giver viden og netværk

17/01 2018

På EVA’s kvalitetssaloner får dagtilbudschefer og pædagogiske konsulenter opdateret forskning og viden om, hvad der skaber kvalitet i dagtilbud og mulighed for at diskutere, hvad det betyder i netop deres kommune. Vi har spurgt tre deltagere om, hvad de har fået ud af at være med.

Minna Bøgh Vindbjerg, pædagogisk konsulent, Herning Kommune:

”Salonerne understøtter og kvalificerer mit arbejde”

Hvad har du især taget med dig fra kvalitetssalonerne?
Jeg har fået mange aha-oplevelser. Helt generelt synes jeg, den måde, EVA samler og formidler de nyeste forskningsfund inden for dagtilbudsområdet har stor værdi. Det kvalificerer mit arbejde, at jeg ved, at der ligger mange undersøgelser til grund for fx at konkludere, at det er vigtigt, at pædagogerne tager del i børnenes leg. Og det giver en god ramme i forhold til at vide, hvor vi er på vej hen med den nyeste forskning.

Hvad har du kunnet bruge direkte i din kommune?

Vi er i gang med en indsats i forhold til forældresamarbejdet. Det fokuserede kvalitetssalon nummer to på og her fik jeg viden om nogle ting, jeg ikke vidste i forvejen. Da jeg kom hjem kunne jeg koble EVA’s slides direkte med vores egne og bruge dem i en præsentation, jeg stod for på et samrådsmøde med vores dagtilbudsledere, bestyrelsesformænd og politikere.

Hvordan har kvalitetssalonerne skabt forandring?

EVA’s saloner understøtter og kvalificerer vores arbejde. Det er en form for kvalitetssikring. Salonerne betyder desuden, at vi som kommune går samme vej i forhold til den forskning, der rør sig. Vi bliver orienteret om det samme, på tværs af kommuner.

EVA’s dialogkort har vi brugt i vores processer. Blandt andet på samrådsmøder, som vi holder en gang i kvartalet, og på andre møder, hvor forvaltningen mødes med dagtilbudslederne.

Dagtilbudschef Lisbeth Østergaard, Billund Kommune:

"Vi kan stille mere kvalificerede spørgsmål”

Hvad har du især taget med dig fra EVA's kvalitetssaloner?

Det er med til at kvalificere vores praksis, at vi får et rum, hvor vi kan dele vores egne refleksioner om aktuelle emner på baggrund af viden. Kvalitetssalonen om kvalitet i dagtilbud kvalificerede vores blik på, hvad det vil sige at arbejde datainformeret. Det var et godt input at få som dagtilbudschef og et godt afsæt for vores diskussioner. Vi havde reserveret 10 pladser til konsulenter og ledere på kvalitetssalonerne for at sikre os, at vi fik en fælles referenceramme, et fælles sprog.

Det, at EVA træder ind og faciliterer nogle store diskussioner, baseret på viden, betyder noget. Formen, hvor vi drøfter et emne på baggrund af et vidensoplæg, har været god. Men vægtningen kan i højere grad lægges på vidensdelen, da det udbytte, vi kan få af diskussionerne på tværs, afhænger af deltagerne i rummet og det kan være svært for EVA at koordinere.

Hvad har du kunnet implementere direkte i din kommune?

Vi skal til at implementere de nye sprogvurderingsmaterialer. Der har jeg sagt til de to konsulenter, der står for det, at de skal være opmærksomme på, hvad der ligger af viden om brug af måleredskaber – før, under og efter. Selv om vi har arbejdet med måleredskaber i flere år, fik vi på kvalitetssalonen drøftet nogle væsentlige nuancer. Det giver os mulighed for at stille mere kvalificerede spørgsmål.

Hvilke temaer kunne du tænke dig at få taget op i kommende kvalitetssaloner?

Samskabelse, det åbne dagtilbud og tilsyn kunne være interessant at diskutere. Særligt at blive skarpere på, hvad der ligger i at føre tilsyn på det strukturelle og administrative niveau. Kunne man fx blive bedre til at sikre, at der bliver delt viden og inspiration mellem dem, der fører tilsyn i private dagtilbud og de offentlige? På det område kunne vi godt tænke os at dele erfaringer med andre og blive klogere.

Mikael Hildebrandt, pædagogisk konsulent, Lyngby-Tårbæk Kommune:

”Det vigtigste er sparringen”

Hvad har du især taget med dig fra kvalitetssalonerne?

Det vigtigste for mig er den sparring, man får, når man sidder ved bordene og hører, hvor andre kommuner er på vej hen. Det giver en refleksion over, hvor vi selv er. Det har også været godt at få adskilt temaerne i de forskellige saloner og bare fokusere på et enkelt tema eller emne.

Hvad har du kunnet bruge direkte i din kommune?

De samtalekort, vi har fået udleveret hver gang, har jeg været glad for. De ligger på mit skrivebord. Jeg bruger dem til at huske på, hvilken opfølgning jeg skal gøre. Og folk kommer og spørger, hvad det er.

Hvordan kan kvalitetssalonerne blive endnu bedre?

Ved større opmærksomhed på, hvem man sparrer med. Det fungerer bedst, når der er en blanding af ledere, konsulenter og chefer. For mig er det ekstra givtigt, når især dagtilbudslederne, som har fingrene nede i det enkelte dagtilbuds hverdag, også er med.

Fakta

EVA's kvalitetssaloner er et stærkt netværk for fagprofessionelle på dagtilbudsområdet. Deltagerne er fagprofessionelle og salonerne er målrettet praksis i kommunerne. Hver salon består af et fagligt indspark, baseret på forskning eller viden og en struktureret samtale. De seneste år har temaerne blandt andet været: Forskning om kvalitet i dagtilbud  - Forældresamarbejde - Måleredskaber og brug af evaluering - Børneperspektiver -ledelse af dagtilbud.
Som opsamling på temaerne får deltagerne udleveret dialogkort, så de kan fortsætte samtalerne om udvikling af kvalitet med deres kolleger og medarbejdere, når de kommer hjem, og på den måde bidrage til at skabe forandring.