FAQ

Kvalitetsundersøgelse 2022-23: Hvordan gennemføres interview?

06/09 2022

I den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud følger vi i hver tiende dagtilbud, når observationerne med KIDS er gennemført, op med et interview med pædagogiske medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje om de pædagogiske intentioner. Interviewene har til formål at få medarbejdernes perspektiver på kvalitet i dagtilbud.

Hvilke dagplejere og medarbejdere interviewes? 

Vi har tilfældigt udtrukket 300 kommunale dagtilbud til at deltage i undersøgelsen: 100 daginstitutioner på 0-2-årsområdet, 100 dagplejer og 100 daginstitutioner på 3-5-årsområdet. Hver tiende af disse udvælges til at deltage interview, dvs. 10 dagplejere, 10 daginstitutioner på 0-2års-området og 10 daginstitutioner på 3-5-årsområdet. Undersøgelsen på 0-2 årsområdet gennemføres i 2022, de udvalgte daginstitutioner/dagplejere på 0-2 årsområdet får besked om dette i løbet af september og oktober. 

Formålet med interviewene

Interviewene gennemføres med det formål at indsamle:

  • medarbejdere/dagplejeres perspektiver på kvalitet i det pædagogiske læringsmiljø 
  • medarbejdere/dagplejeres refleksioner ift. konkret observeret praksis

I interviewene tages der udgangspunkt i en individuel KIDS-rapport, der udarbejdes i forbindelse med observationerne, så medarbejdere/dagplejere kan reflektere over de pædagogiske intentioner, der ligger bag den observerede praksis. Interviewet er ikke en egentlig tilbagemelding på observationen, hvorfor KIDS-rapporten ikke udleveres til dagplejeren, til medarbejdere eller leder i institutionerne. I interviewet vil intervieweren i stedet fremhæve udvalgte observationer som afsæt for en fælles drøftelse og refleksion over den observerede praksis. 

Hvem og hvornår gennemføres interviewene?

Interviewene gennemføres af konsulenter fra EVA og VIVE, som har foretaget observationerne i den udvalgte dagpleje/institution. Interviewet gennemføres så vidt muligt inden for 1-2 dage efter observationen og har cirka en times varighed. Interviewtidspunktet aftales med leder/dagplejer og foregår virtuelt. Interview med dagplejere kan alternativt gennemføres pr. telefon. 

I daginstitutioner, hvor der er gennemført observationer i to stuer/grupper, udvælger EVA og VIVE en af stuerne/grupperne til interview. Der deltager minimum én repræsentant fra den udvalgte stue/gruppe i interviewet, men vi opfordrer til, at så mange som muligt fra stuen deltager. Hvis lederen var tilstede under observationen sammen med børnene deltager vedkommende ligeledes i interviewet.

Dagplejeren har mulighed for at tage sin dagplejepædagog med til interviewet, hvis han/hun ønsker det.

Deltagelse i interviewet kræver ikke forberedelse. 

Hvordan indgår interviewene i undersøgelsen?

På baggrund af interviewene laves en samlet kvalitativ analyse. Der er i afrapporteringen ikke fokus på den enkelte medarbejder/dagplejer, den enkelte dagpleje eller den enkelte kommune, da afrapporteringen vil være på nationalt niveau.