FAQ

Kvalitetsundersøgelse 2022-23: Hvordan gennemføres observationer i daginstitutioner?

06/09 2022

I den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud gennemføres observationer i 100 daginstitutioner og 100 dagplejer på 0-2-årsområdet i 2022 og 100 daginstitutioner på 3-5-årsområdet i 2023. Observationerne fokuserer på det overordnede pædagogiske læringsmiljø inden for tre fokusområder: Fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet, og de gennemføres af certificerede observatører med pædagogisk uddannelse.

Hvilke daginstitutioner får observationsbesøg? 

Alle daginstitutioner på 0-2-årsområdet, der er udtrukket til at deltage i undersøgelsen, får i løbet af september, oktober og november 2022 besøg af en certificeret KIDS-observatør.
Alt afhængig af, hvordan de enkelte daginstitutioner er organiseret, vil der blive foretaget observationer i op til to grupper/stuer. 

Hvilket redskab anvendes til observationer i daginstitutioner?

Med observationerne ønsker vi først og fremmest at undersøge kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø. Det gøres ved hjælp af redskabet KIDS – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner, fra Dansk Psykologisk Forlag. KIDS-redskabet giver en bred viden om det pædagogiske læringsmiljø med fokus på tre områder: Fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet. 

KIDS-redskabet er valgt på baggrund af et forarbejde gennemført af VIVE og EVA med inddragelse af eksperter og interessenter på dagtilbudsområdet. KIDS-redskabet er valgt, fordi det bygger på forskning, er udviklet i en dansk dagtilbudskontekst og undersøger elementer, som står centralt i den styrkede pædagogiske læreplan. 

Hvem gennemfører observationerne?

Alle observationer gennemføres af certificerede observatører, der alle har en pædagogisk uddannelse og er ansatte hos EVA, VIVE eller Dansk Psykologisk Forlag. Observationerne gennemføres ud fra etiske retningslinjer, herunder at forstyrre dagtilbuddene mindst muligt, sikre gennemsigtighed i undersøgelsen for deltagere samt opmærksomhed på medarbejdernes og børnenes velbefindende. Observatøren følger en almindelig dag, og besøget kræver derfor ikke forarbejde for medarbejderne. 

Hvordan observeres kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø? 

På besøgsdagen opholder observatøren sig i dagtilbuddet hele dagen fra kl. 8.30-15.30. Undervejs noterer observatøren forhold i henhold til KIDS-redskabet, som dækker fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet. Observationerne fokuserer på det pædagogiske læringsmiljø og på tværs af gruppen af medarbejdere, og derfor vil ingen enkelte børn eller medarbejdere være undersøgelsens genstandsfelt. På baggrund af observationerne beregnes en score. 

Hvordan indgår data fra observationer i undersøgelsen?

Når observationsbesøgene er gennemført, vil datamaterialet fra KIDS-redskabet bestå af en række talværdier for kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i den enkelte daginstitution. Observationsbesøgene har til formål at bidrage med data til den samlede nationale undersøgelse. Data vil således blive anvendt til at lave statiske analyser af kvalitet på nationalt niveau på tværs af daginstitutioner. Der i afrapporteringen ikke være fokus på den enkelte medarbejder eller barn, den enkelte daginstitution eller den enkelte kommune, da afrapporteringen vil være på nationalt niveau.