FAQ

Kvalitetsundersøgelse 2022-23: Hvordan gennemføres observationer i dagplejen?

06/09 2022

I den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud gennemføres observationer i 100 daginstitutioner og 100 dagplejer på 0-2-årsområdet i 2022 og 100 daginstitutioner på 3-5-årsområdet i 2023. Observationerne fokuserer på det overordnede pædagogiske læringsmiljø inden for tre fokusområder: Fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet, og de gennemføres af certificerede observatører med pædagogisk uddannelse.

Hvilke dagplejere for observationsbesøg? 

Alle dagplejere, der er udtrukket til at deltage i undersøgelsen, får i løbet af september, oktober og november 2022 besøg af en certificeret KIDS-observatør. De 100 dagplejere er tilfældigt udtrukket.

Hvilket redskab anvendes til observationer i dagplejen?

Med observationerne ønsker vi først og fremmest at undersøge kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø. Det gøres ved hjælp af redskabet KIDS Dagpleje – Evaluering og kvalitetsudvikling fra Dansk Psykologisk Forlag. KIDS Dagpleje er udviklet til de særlige vilkår i dagplejen og giver en bred viden om det pædagogiske læringsmiljø med fokus på tre områder: Fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet. 

Dagplejen adskiller sig fra daginstitutioner, idet dagplejeren ofte arbejder alene med en mindre gruppe børn, og idet arbejdet overvejende foregår i dagplejerens eget hjem. Herudover mødes dagplejen ofte ugentligt i legestuer med andre dagplejer. KIDS Dagpleje er rettet mod hverdagen i dagplejerens hjem.

Redskabet KIDS Dagpleje er valgt på baggrund af et forarbejde gennemført af VIVE og EVA med inddragelse af eksperter og interessenter på dagtilbudsområdet. KIDS Dagpleje-redskabet er valgt, fordi det bygger på forskning, er udviklet i en dansk dagtilbudskontekst og undersøger elementer, som står centralt i den styrkede pædagogiske læreplan.

Hvem gennemfører observationerne?

Alle observationer i dagplejerne varetages af certificerede observatører, der alle har en pædagogisk uddannelse og er ansatte hos EVA, VIVE eller Dansk Psykologisk Forlag. Observationerne gennemføres ud fra etiske retningslinjer, herunder at forstyrre dagplejen mindst muligt, sikre gennemsigtighed om undersøgelsen samt opmærksomhed på dagplejeren og børnenes velbefindende og i den forbindelse med særlig opmærksomhed på, at arbejdspladsen også er dagplejerens private hjem. Observatøren følger en almindelig dag, og besøget kræver derfor ikke forarbejde for dagplejeren. 

Hvordan observeres kvalitet i det pædagogiske læringsmiljø?

På besøgsdagen opholder observatøren sig i dagplejen fra kl. 8.30-15.30. Når børnene sover til middag, trækker observatøren sig tilbage. Undervejs noterer observatøren forhold i henhold til KIDS Dagpleje-redskabet, som dækker fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet.

Observationerne fokuserer på det pædagogiske læringsmiljø. På baggrund af observationerne beregnes en score. 

Hvordan indgår data fra observationer i undersøgelsen?

Når besøgene er gennemført, vil datamaterialet fra KIDS Dagpleje-redskabet bestå af en række talværdier for kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø, som vil indgå i forskellige statistiske analyser på tværs af dagtilbuddene. Observationsbesøget i den enkelte dagpleje har til formål at bidrage med data til den samlede nationale undersøgelse. Data vil således blive anvendt til at lave statiske analyser af kvalitet på nationalt niveau på tværs af dagplejerne. Der vil i afrapportering ikke være fokus på den enkelte dagplejer eller barn, den enkelte dagpleje eller den enkelte kommune, da afrapporteringen vil være på nationalt niveau.