FAQ

Kvalitetsundersøgelse 2022-23: Hvordan indsamles information om rammeforhold i dagtilbud?

06/09 2022

Undersøgelsen vil bidrage med indsigt i rammeforhold i kommunale dagtilbud samt sammenhængen mellem dagtilbuddenes rammeforhold og kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø.

Hvilke rammeforhold indgår i undersøgelsen? 

Med undersøgelsen ønsker vi at få viden om sammenhængen mellem kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer og de rammeforhold, som dagtilbuddene har for det pædagogiske arbejde. Vi indsamler information om:

  • Dagtilbuddets organisering i grupper/stuer
  • Overordnet ledelsesstruktur i daginstitution (fx traditionel institutionsledelse, sammenlagt institutionsledelse, netværksledelse, område-/klyngeledelse og distriktsledelse)
  • Ledelsesspænd, dvs. hvor mange pædagogiske medarbejdere der er pr. leder
  • Dagtilbuddets normering og dagsnormering under observationen 
  • Medarbejdernes uddannelsesbaggrund (andel af pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere)
  • Medarbejdernes efter- og videreuddannelse
  • Medarbejderomsætning
  • Sygefravær blandt personalet
  • Børnene (fx alder og socioøkonomiske baggrund)

Hvordan indsamles informationen om rammeforholdene?

Ovenstående informationer om dagtilbuddenes rammeforhold indsamles både fra de kommunale forvaltninger og registre. I forbindelse med at der foretages observationsbesøg i dagtilbuddet, vil observatøren desuden indsamle oplysninger om, hvordan dagtilbuddet er organiseret, og antal børn samt hvilket personale, der er tilstede i løbet af dagen. 

Hvorfor indsamles CPR-numre?

I forbindelse med den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud indhentes CPR-numre på indskrevne børn og medarbejdere for de udtrukne dagtilbud i de enkelte kommuner. CPR-numrene gør det muligt at indsamle information om relevante rammeforhold i registre og databaser uden at forstyrre dagtilbuddene. Der er i afrapporteringen af undersøgelsen ikke fokus på den enkelte medarbejder, barn eller det enkelte dagtilbud eller kommune, da afrapporteringen vil være på nationalt niveau. 

Hvordan indgår den indsamlede data i undersøgelsen?

Det indhentede data vil indgå i statistiske analyser på tværs af dagtilbud, fx analyser af sammenhængen mellem dagtilbuddets rammeforhold i forhold til normering, personalets uddannelsesbaggrund, anciennitet og kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø. I rapporterne vil det ikke fremgå, hvilke konkrete kommuner, dagtilbud, medarbejdere og børn, der har deltaget i undersøgelsen.