FAQ

Kvalitetsundersøgelse 2022-23: Information om datasikkerhed og hjemmel for undersøgelsen

06/09 2022

Børne- og Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) om at gennemføre en national undersøgelse af kvalitet i kommunale dagtilbud. 

Undersøgelsen gennemføres på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet med udgangspunkt i aftalerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022 og 2023, hvor det fremgår, at der igangsættes en kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet, der tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan, den danske dagtilbudstradition og relevante data.

Formålet med undersøgelsen er at opnå systematisk indsigt i kvaliteten af kommunale dagtilbud på nationalt niveau, herunder rammerne og de pædagogiske læringsmiljøer. Viden fra undersøgelsen kan anvendes i kommende indsatser for at fastholde og udvikle kvaliteten i dagtilbud til glæde for alle børn.

Hjemmel

Undersøgelsen gennemføres med udgangspunkt i §63 i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 47 af 15/01/2019) og §102a i Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (LBK nr. 985 af 27/06/2022). Undersøgelsen gennemføres som en statistisk undersøgelse jf. databeskyttelseslovgivningens regler for sådanne. Læs evt. mere herom på Datatilsynets hjemmeside: Generelt om forskning og statistik (datatilsynet.dk)

Databehandling og dataansvar

Børne- og Undervisningsministeriet er dataansvarlig for undersøgelsen. Det er således ministeriets ansvar, at de indsamlede og behandlede persondata behandles forsvarligt og opbevares sikkert i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Der er indgået de nødvendige databehandleraftaler om undersøgelsen. 

EVA og VIVE behandler og opbevarer data sikkert efter gældende lovgivning. I afrapporteringen af undersøgelsen er der ikke fokus på de enkelte medarbejdere og børn eller det enkelte dagtilbud og kommune. Afrapportering af undersøgelsens resultater sker i form af bl.a. statistik og tabeller i en form, hvor det ikke er muligt at identificere oplysninger om enkeltpersoner (børn eller medarbejdere). 

For mere information se VIVE’s privatlivspolitik og EVA’s privatlivspolitik.

Adgang til data

Dataindsamlingen i de enkelte dagtilbud har til formål at bidrage til den samlede nationale undersøgelse. Data vil således blive anvendt til at lave statistiske analyser af kvalitet på tværs af dagtilbuddene. Resultater fra observationerne, øvrige data eller analyser om lokale forhold udleveres ikke til de enkelte dagtilbud eller kommuner i forbindelse med undersøgelsen. 

Dansk Psykologisk Forlag er underleverandør og skal forestå observationerne. Efter endt dataindsamling overleverer Dansk Psykologisk Forlag observationsdata til EVA og VIVE, og Dansk Psykologisk Forlag sletter derefter data permanent.

Når undersøgelsen er afsluttet, vil EVA og VIVE overlevere data til dataansvarlig (dvs. ministeriet), hvor de vil indgå i ministeriets statistikberedskab til brug for eventuelle senere statistiske analyser af området, hvorefter data slettes hos EVA og VIVE. Data arkiveres evt. hos Rigsarkivet efter gældende regler i arkivlovgivningen. 

Hvordan foretager vi undersøgelsen?

Vi har tilfældigt udtrukket 300 dagtilbud til at deltage i undersøgelsen. De er fordelt på 100 daginstitutioner på 0-2 års området, 100 dagplejer og 100 daginstitutioner på 3-5 års området. Undersøgelsen i de 300 dagtilbud indebærer:

  • Observation af de pædagogiske læringsmiljøer
  • Indsamling af data om rammer (fx normering, uddannelse, organisering mv.)
  • I hvert tiende dagtilbud (fordelt på de tre typer) vil vi desuden følge observationerne op med et interview med repræsentanter for det pædagogiske personale om deres pædagogiske intentioner. 

Indsamling af almindelige, ikke-følsomme personoplysninger og andre oplysninger

I forbindelse med undersøgelsen indsamles:

  • Kontaktoplysninger på ledere og dagplejere i de udtrukne dagtilbud
  • Oplysninger om antal stuer i de udtrukne daginstitutioner
  • Oplysninger om rammeforhold som fx ledelsesstruktur og ledelsesspænd
  • Observationsdata fra det enkelte dagtilbud
  • Interviewdata i 10 % af de udtrukne dagtilbud.

Indsamling af CPR-numre

I forbindelse med den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud indhentes CPR-numre på indskrevne børn og medarbejdere for de udtrukne dagtilbud i de enkelte kommuner. CPR-numre gør det muligt at indsamle data til undersøgelsen gennem registre og databaser uden at forstyrre dagtilbuddene. Der vil i afrapportering af undersøgelsen ikke være fokus på den enkelte medarbejder eller barn, det enkelte dagtilbud eller den enkelte kommune, da afrapporteringen vil være på nationalt niveau, jf. ovennævnte. Det indhentede data vil indgå i statistiske analyser på tværs af dagtilbud, fx af sammenhængen mellem personalets anciennitet og uddannelse og kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø. 

Når CPR-numre på pædagogisk personale kobles til registerdata, bliver det muligt at undersøge forhold såsom det pædagogiske personales uddannelsesforhold, anciennitet på arbejdsmarkedet og ansættelse inden for det pædagogisk område. Disse oplysninger udgør hver især væsentlige strukturelle kvalitetsparametre i undersøgelsen.

Når CPR-numre på indskrevne børn kobles til registerdata, bliver det muligt at undersøge forskellige baggrundsfaktorer fx socioøkonomisk baggrund, som anses for at have en betydning for børnenes generelle trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Du kan læse mere om undersøgelsen på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/national-undersoegelse-kvalitet-dagtilbud. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Line Buer Bjerre, Projektleder EVA, lbb@eva.dk eller på +45 35 25 56 23.