FAQ

Kvalitetsundersøgelse 2022-23: Mere om redskaberne KIDS og KIDS Dagpleje

06/09 2022

I denne undersøgelse anvendes to KIDS-redskaber, et redskab målrettet daginstitutioner og et målrettet dagplejen. KIDS-redskaberne er valgt, fordi de bygger på forskning, er udviklet i en dansk dagtilbudskontekst og undersøger elementer, som står centralt i den styrkede pædagogiske læreplan.

KIDS

KIDS – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner, er et danskudviklet redskab til at vurdere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. KIDS er et redskab til observation som i denne undersøgelse anvendes af certificerede observatører.  Med redskabet observeres de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for trivsel, læring og udvikling og dermed på kvaliteten i det pædagogiske miljø. KIDS er et systematisk redskab, der er baseret på national og international forskning i, hvad der giver børn gode udviklingsmuligheder i daginstitutioner.

KIDS er udarbejdet af professor og psykolog Charlotte Ringsmose og lektor og specialist i børnepsykologi Grethe Kragh-Müller i samarbejde med danske dagtilbud og kommuner.

KIDS-redskabet udkom første gang i 2014. I 2020 udkom den 2. udgave, som er tilpasset den nye dagtilbudslovgivning fra 2018, herunder de seks læreplanstemaer. Redskabet bygger på sociokulturel udviklingsteori og forskning om pædagogisk kvalitet i daginstitutioner samt udviklingspsykologisk viden om, hvordan småbørn lærer og udvikler sig.

KIDS Dagpleje

I efteråret 2021 udkom redskabet KIDS Dagpleje – Evaluering og kvalitetsudvikling. Dette redskab er udviklet på baggrund af KIDS – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner, og mange observationspunkter går således på tværs af dagpleje og daginstitution. Mange af de samme forhold gør sig gældende, når det handler om at tilrettelægge pædagogisk kvalitet for børn uanset om børnene er en del af en daginstitution eller dagpleje, men KIDS Dagpleje er tilpasset dagplejernes anderledes vilkår.

KIDS-redskaberne anvendelses til observation i undersøgelsen

Med KIDS-redskaberne observeres og vurderes kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø inden for tre hovedområder:

  1. Fysiske omgivelser
  2. Relationer
  3. Leg og aktivitet

De tre områder giver et overordnet og grundlæggende indblik og vurdering af kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø, som bygger på forskningsviden om de vigtigste forhold i dagtilbuddet for et barns udvikling. 

KIDS-redskaberne giver desuden mulighed for at observere og vurdere kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø yderligere i forhold til seks specifikke områder. Denne del af redskabet anvendes ikke i denne undersøgelse.

KIDS-redskabet har fokus på handlinger

KIDS-redskaberne er bygget op, så observatøren observerer og vurderer kvaliteten i forhold til en række udsagn fordelt på de tre hovedområder. Observatøren observerer og vurderer de faktiske observerede handlinger – og dermed vurderer KIDS-redskaberne ikke pædagogiske målbeskrivelser eller pædagogiske hensigter. 

Hvordan vurderes kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø?

De fysiske omgivelser vurderes ved, at observatøren forholder sig til en række udsagn og angiver det udsagn, der passer bedst på dagtilbuddet. For hovedområdet ’relationer’ og ’leg og aktivitet’ vurderer observatøren for hvert udsagn dagtilbuddets praksis på en fem-trins-skala med kategorierne ”Sjældent”, ”Af og til”, ”Jævnligt”, ”Ofte” og ”Næsten altid”.

Der udregnes en samlet score for hver af de tre hovedområder. Den samlede scorer for hvert hovedområde omregnes til procent og benyttes til at give en samlet vurdering af kvaliteten i dagtilbuddet under observationen. Det samlede resultat indplaceres inden for fem kategorier: fremragende kvalitet, god kvalitet, tilstrækkelig kvalitet, utilstrækkelig kvalitet og ringe kvalitet.

Observationstid

Der observeres hen over hele dagen fra kl 8.30-15.30, dvs. både om morgenen, i grupperum, på legepladsen og i
eftermiddagstimerne. Det er vigtigt, at observationerne finder sted over hele dagen og ikke kun fx om
formiddagen. Dette for at få mulighed for at se de forskellige forløb, der kan være i en daginstitution/dagpleje over en dag, og for at få mulighed for at observere overgang fra hjem til institution og omvendt. Observationerne foregår på en almindelig dag, det vil sige en dag, der ligner hverdagen så meget som muligt.