FAQ

Kvalitetsundersøgelse 2022-23: Hvad undersøger vi, og hvad er formålet?

06/09 2022

Vi ved i dag ikke meget om kvaliteten i de kommunale dagtilbud og eventuelle forskelle på kvaliteten af dagtilbud. Det er dét, vi med denne nationale undersøgelse ønsker at lave om på. Jo mere vi ved om kvaliteten, desto bedre er udgangspunktet for, at dagtilbuddene kan udvikles og blive endnu bedre i fremtiden.

Hvad er baggrunden for undersøgelsen?

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) gennemfører i 2022-23 en national undersøgelse af kvalitet i dagtilbud. Undersøgelsen gennemføres på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet med udgangspunkt i en aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2022 og 2023, hvor det fremgår, at der igangsættes en kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet, der tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan, den danske dagtilbudstradition og relevante data.

Forud for igangsættelse af kvalitetsundersøgelsen har VIVE og EVA udarbejdet et omfattende forarbejde i vinteren 2021 og i foråret 2022 med inddragelse af interessenter og eksperter på dagtilbudsområdet. Forarbejdets leverancer kan læses her. I forlængelse af forarbejdets konklusioner igangsættes den aktuelle undersøgelse af kvalitet i dagtilbud.

Hvad er formålet med undersøgelsen?

Vi ved, at børns trivsel og læring i de første leveår er af afgørende betydning – både for det gode børneliv og for børnenes muligheder på sigt. Samtidig har vi viden om, hvad der skaber gode dagtilbud, hvor børn trives og lærer: Dagtilbud, hvor både ledere og medarbejdere hver dag yder en stor faglig indsats for at skabe gode, lærerige og udviklende rammer for børnene.

Vi ved imidlertid ikke meget om kvaliteten i de danske dagtilbud og eventuelle forskelle på kvaliteten af dagtilbud. Det er dét, vi med denne undersøgelse ønsker at lave om på.

Jo mere vi ved om kvaliteten, desto bedre er udgangspunktet for, at dagtilbuddene kan udvikles og blive endnu bedre i fremtiden.

Formålet med undersøgelsen er at skabe systematisk indsigt i kvaliteten af kommunale dagtilbud på nationalt niveau. Viden fra undersøgelsen kan anvendes i kommende indsatser for at fastholde og udvikle kvaliteten i danske dagtilbud til glæde for alle børn.

Hvordan gennemføres undersøgelsen?

Vi har tilfældigt udtrukket 300 kommunale dagtilbud til at deltage i undersøgelsen: 100 daginstitutioner på 0-2-årsområdet, 100 dagplejer og 100 daginstitutioner på 3-5-årsområdet. Besøgene i alle dagtilbud gennemføres for 0-2 årsområdet i september-november 2022, mens besøg for 3-5 årsområdet gennemføres i 2023. Undersøgelsen i de 300 dagtilbud indebærer:

  • Observation af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer
  • Indsamling af data om rammeforhold (fx normering, uddannelse, organisering mv.)
  • I hver tiende dagtilbud følger vi observationerne op med et interview med repræsentanter for medarbejdere om deres pædagogiske intentioner.

Observationerne foretages ved hjælp af redskaberne KIDS – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner og KIDS Dagpleje – Evaluering og Kvalitetsudvikling fra Dansk Psykologisk Forlag. Valget af disse redskaber er sket på baggrund af et forarbejde gennemført af VIVE og EVA med inddragelse af eksperter og interessenter på dagtilbudsområdet. KIDS-redskaberne er valgt, fordi de bygger på forskning, er udviklet i en dansk dagtilbudskontekst og undersøger elementer, som står centralt i den styrkede pædagogiske læreplan. På den måde bliver det muligt at undersøge kvaliteten i danske dagtilbud på en række parametre, som er væsentlige for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.