FAQ

Hvordan laver vi undersøgelsen?

27/02 2019

Hvad gør vi, hvordan gør vi det og hvorfor gør vi lige netop det? Her kan du blive klogere på, hvad vi konkret gør, når vi undersøger kvaliteten i kommunale daginstitutioner. Du kan også læse om, hvilket redskab vi anvender, når vi laver undersøgelsen, og hvorfor vi har valgt lige netop det.

Hvad og hvordan gør vi?

Undersøgelsen foretages i en stikprøve på 90 dagtilbud, som er udtrukket, så de udgør et repræsentativt udsnit af alle danske, kommunale dagtilbud for 3-5 årige. Institutionerne er udvalgt således, at der tages hensyn til regions- og kommunestørrelse.  Det betyder, at regioner eller kommuner med høje indbyggertal har større sandsynlighed for at blive valg end regioner eller kommuner med lave indbyggertal.

Undersøgelsen af det pædagogiske læringsmiljø, indebærer at der skal der laves 1-2 observationer af to børnehavestuer/-grupper i hvert dagtilbud. Observationerne foretages ved hjælp af redskabet Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition (ECERS-3), som giver en bred viden om det pædagogiske læringsmiljø med fokus på tre domæner: Tryghed og sikkerhed, opbygning af relationer og læringsmuligheder for børnene.

I observationerne vil der være fokus på følgende overordnede områder: sprog og literacy, interaktion, læringsaktiviteter, organisationskultur, plads og indretning samt rutiner for personlig pleje.

Med udgangspunkt i observationerne, vil det i undersøgelsen blive vurderet:

  • Hvordan læringsmiljøet er organiseret.

  • Hvordan personalet møder børnene og arbejder med børnefællesskaber.

  • Hvordan personalets tilgang til læring er.

  • Hvordan personalet viser omsorg.

  • Hvordan personalet varetager børnenes sundhed og sikkerhed.

En observation strækker sig over tre formiddagstimer, hvor en certificeret observatør fra University College Nordjylland (UCN) eller University College Absalon (PHA) er til stede på stuen og iagttager såvel børnene som det pædagogiske personale. Undervejs vil observatøren notere sine betragtninger. Observatørerne fokuserer på det overordnede pædagogiske læringsmiljø, og derfor vil ingen børn eller medarbejdere være genstand for udelt opmærksomhed.

I forbindelse med observationerne indsamles der strukturelle data om hvert dagtilbud. Det registreres bl.a., hvilke børn og medarbejdere der er til stede på stuen, hvor observationerne finder sted, og hvordan dagtilbuddet i øvrigt er organiseret. Observationerne gennemføres fra april til august 2019.

Som yderligere et element i undersøgelsen indhenter vi CPR-numre på samtlige deltagende medarbejdere og børn i alle 90 daginstitutioner. Det gør vi for at kunne undersøge, om der er sammenhæng mellem kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø og strukturelle forhold som normering og uddannelse. Vi gør det også for i fremtiden at kunne undersøge, om der er sammenhæng mellem, hvordan børnene klarer sig i skolen, og hvad der kendetegner det dagtilbud, de har gået i.

Hvorfor anvender vi ECERS-3?

Anvendelsen af ECERS-3 betyder, at vurderingen af kvaliteten sker på samme grundlag i samtlige 90 dagtilbud, hvilket sikrer undersøgelsens reliabilitet. Det vil sige, at der er stor sandsynlighed for, at man ville få de samme resultater, hvis man lavede en lignende undersøgelse af 90 andre kommunale dagtilbud.

Samtidig har vi valgt at benytte ECERS-3, fordi det er et internationalt anerkendt redskab, som adskillige andre lande har anvendt i forbindelse med undersøgelser af kvalitet i dagtilbud. Bl.a. i Skotland, England og nabolandet Norge, hvor man i det store, nationale forskningsprojekt, GoBaN, har undersøgt kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø og strukturelle faktorer som normering og personalets uddannelse i norske dagtilbud, ved hjælp af ECERS-R.

Valget af ECERS-3 som redskab bidrager således til, at vi med undersøgelsens resultater faktisk kan tegne et overordnet billede af kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i kommunale dagtilbud i Danmark.