Artikel

Q&A om Viden om praksis 2018

10/11 2020

Formålet med Viden om praksis 2018 er at indsamle viden om lederes og pædagogisk personales arbejder praksis, værdier, arbejdsmiljø mv. i dagtilbud til børn.  Resultaterne kommer fra den internationale Talis Starting Strong-spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i i alt ni lande.  Viden om praksis 2018 gennemføres i et samarbejde mellem EVA og Danmarks Statistik på vegne af Børne- og Socialministeriet.

Viden om praksis 2018 giver vigtig viden, som kan sammenlignes internationalt, og som kan understøtte udviklingen af kvaliteten på dagtilbudsområdet. I undersøgelsen deltager i alt ni lande, nemlig Danmark, Norge, Island, Tyskland, Tyrkiet, Israel, Chile, Japan, Korea og Tyrkiet.

Viden om praksis 2018 er den første internationale undersøgelse af sin slags.

Du kan læse mere om undersøgelsen på Børne- og Undervisningsministeriet, på IEA’s og på OECD's hjemmesider.   

Hvilken viden afdækker Viden om praksis 2018?

Viden om praksis 2018 har blandt andet fokus på:

  • Lederes og det pædagogiske personales forståelse af børns trivsel, læring og udvikling i dagtilbud
  • Pædagogiske praksisser i arbejdet med børnene i dagtilbud
  • Pædagogisk ledelse i dagtilbud
  • Lederes og det pædagogiske personales uddannelse og udbredelse af kompetenceudvikling, herunder behov og barrierer for yderligere kompetenceudvikling
  • Jobtilfredshed, arbejdsmiljø og arbejdsforhold i dagtilbud

Hvad bygger Viden om praksis 2018 på? 

Resultaterne kommer fra den såkaldte ”Talis Starting Strong” spørgeskemaundersøgelse, der undersøger pædagogernes praksis i ni lande, herunder Danmark. Data er indsamlet i første halvdel af 2018, dvs. før lovgivningen om den styrkede pædagogiske læreplan trådte i kraft. Rapporterne kan dermed give indsigt i hvilket praksislandskab den styrkede pædagogiske læreplan blev implementeret i.

Hvem står bag Viden om praksis 2018?

Bag Starting Strong Survey står deltagerlandenes regeringer, OECD samt et international projektkonsortium bestående af International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), RAND Europe og Statistics Canada. Den danske del af undersøgelsen, Viden om praksis 2018, gennemføres i et samarbejde mellem EVA og Danmarks Statistik på vegne af Børne- og Socialministeriet.

Hvem har deltaget i Viden om praksis 2018?

I Danmark deltog over 1.100 respondenter – ledere og dagplejepædagoger, pædagogisk personale i daginstitutioner samt dagplejere - i undersøgelsen. 

(Viden om praksis 2018 er den danske del af en international undersøgelse)

I alt udtrækkes 360 dagtilbud til at indgå i undersøgelsespopulationen. Otte tilfældigt udtrukne medarbejdere blandt det pædagogiske personale og én dagtilbudsleder fra hvert dagtilbud inviteres efterfølgende til at deltage i undersøgelsen.

Hvordan blev  Viden om praksis 2018 gennemført?

Viden om praksis 2018 blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse: Der var ét spørgeskema til det pædagogiske personale og ét spørgeskema til dagtilbudsledere.

Alle spørgeskemaer var anonyme og webbaserede, dvs. de besvares via internettet.

Hvornår blev Viden om praksis 2018 gennemført?

  • Den første pilotundersøgelse blev gennemført i oktober 2016 i en række fokusgrupper, hvor ledere og pædagogisk personale fra vuggestuer, børnehaver og dagplejer fik mulighed for at kommentere på et udkast til de relevante spørgeskemaer.
  • Den anden pilotundersøgelse gennemførtes i maj 2017, hvor ledere og pædagogisk personale blev inviteret til via internettet at besvare reviderede versioner af de relevante spørgeskemaer. Mere end 60 børnehaver, vuggestuer og dagplejer deltog i den anden pilottest.
  • Hovedundersøgelsen blev gennemført i marts-maj 2018. Forberedelserne til hovedundersøgelsen blev påbegyndt.  i november 2017.