FAQ

Samarbejdspartnere, finansiering og datasikkerhed

27/02 2019

På denne side kan du læse om, hvem der hjælper os med at lave undersøgelsen, hvem der finansierer den, og hvordan al data behandles og opbevares sikkert efter gældende lovgivning.

Hvem samarbejder vi med?

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med University College Nordjylland (UCN), som står observationerne i de 90 repræsentativt udvalgte dagtilbud sammen med University College Absalon (PHA). Observationerne foretages af certificerede observatører ved hjælp af redskabet Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition (ECERS-3). Observatørerne indsamler ligeledes strukturelle data om bl.a. dagtilbuddenes organisering.

Når besøgene i de 90 dagtilbud er gennemført, vil datamaterialet fra observationerne samt informationerne om strukturelle forhold indgå i forskellige statistiske analyser. Analyserne forventes offentliggjort i en rapport, der udkommer primo 2020.

Hvem finansierer undersøgelsen?

Undersøgelsen finansieres af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). UCN medfinansierer dataindsamlingen.

Datasikkerhed og datafortrolighed

EVA er dataansvarlig i undersøgelsen og har dermed ansvaret for, at al data behandles og opbevares sikkert efter gældende lovgivning. Alle informationer og data, heriblandt CPR-numre på medarbejdere og børn, behandles absolut fortroligt og afrapporteres anonymt i overensstemmelse med reglerne i GDPR. Det betyder bl.a., at det hverken i analyser eller afrapportering vil være muligt at genkende enkelte børn, medarbejdere, dagtilbud eller kommuner.

Dataindsamlingen i det enkelte dagtilbud har alene til formål at bidrage til den samlede nationale undersøgelse. Det vil derfor ikke være muligt for det enkelte dagtilbud eller kommunen at få indsigt i resultaterne af observationerne i dagtilbuddet. Data vil således alene blive benyttet i overensstemmelse med undersøgelsens formål og vil være tilgængelige i anonymiseret form for EVA, UCN og eventuelle andre forskningsmiljøer, som er godkendt af os. Når undersøgelsen er afsluttet, vil ikke-anonymiseret data blive slettet permanent.

Undersøgelsen gennemføres som led i opfyldelsen af EVA’s hovedformål: At medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i Danmark. Dermed gennemfører vi dataindsamlingen af hensyn til udførelsen af en opgave, der er i samfundets interesse, hvilket giver hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1. litra e. Dataindsamlingen har endvidere et statistisk/videnskabeligt formål, jf. persondataforordningens artikel 9, stk. 2. litra j.

Læs mere om EVA’s databeskyttelsespolitik her.