FAQ

Hvad undersøger vi, og hvad er formålet?

27/02 2019

Hvad undersøger vi, og hvorfor gør vi det? På denne side kan du læse om, hvad vi kigger på, når vi undersøger kvaliteten i kommunale børnehaver. Du kan også blive klogere på, hvorfor vi overhovedet har lavet undersøgelsen.

Hvad undersøger vi?

I undersøgelsen fokuserer vi på to ting. Vi kigger på de rammer og forhold, den pædagogiske praksis arbejder inden for, fx normering og uddannelse blandt det pædagogiske personale, og vi undersøger kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø, hvilket vil sige, hvordan de kommunale børnehaver lykkes med at give børnene muligheder for udvikling, trivsel og læring.

Derudover ønsker vi at undersøge, om der er sammenhæng mellem kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø og de rammer og forhold, det pædagogiske personale arbejdet inden for. På længere sigt vil vi undersøge, om der er sammenhæng mellem, hvordan børnene klarer sig i skolen, og hvad der kendetegner den børnehave, de har gået i.

Fokus på det pædagogiske læringsmiljø

Med undersøgelsen sætter vi fokus på kvaliteten af de kommunale børnehavers pædagogiske læringsmiljø. Det pædagogiske læringsmiljø er den sammenhæng, børnene indgår i, når de befinder sig i børnehaven, og det indeholder en lang række forskellige elementer, som alle kan være mere eller mindre trygge og stimulerende for børnene. Det drejer sig blandt andet om samspil med og relationer til det pædagogiske personale og resten af børnegruppen, om leg, aktiviteter og rutiner og om den fysiske indretning på stuen og i institutionen generelt.

Hvorfor gør vi det?

Vi ved, at børns trivsel og læring i de første leveår er af afgørende betydning – både for det gode børneliv og for børnenes muligheder på sigt. Vi ved også, at tre ud af fire børn i alderen 3-5 år er indskrevet i en kommunal daginstitution. Undersøgelsens resultater beskriver dermed den gennemgående kvalitet i de dagtilbud, de fleste børn i Danmark befinder sig i på daglig basis. De kommunale børnehaver er derfor en vigtig arena i forhold til at sikre, at alle børn i Danmark trives og udvikler sig.

Samtidig har vi også en del viden om, hvad der skaber gode dagtilbud, hvor børn trives og lærer. Dagtilbud, hvor både ledere og pædagogisk personale hver dag yder en stor faglig indsats for at skabe gode, lærerige og udviklende rammer for børnene. Vi ved imidlertid ikke meget om, hvor gode de danske dagtilbud rent faktisk er. Der findes således ingen systematisk, national viden om kvalitet i de kommunale dagtilbud. Det er dét, vi med denne undersøgelse ønsker at lave om på.

Formålet med undersøgelsen er således at bidrage til en systematisk og national repræsentativ viden om kvalitet i kommunale dagtilbud. Jo mere vi ved om kvaliteten i dag, jo bedre er udgangspunktet for, at dagtilbuddene kan udvikles og blive endnu bedre i fremtiden.

Erfaringer med ECERS-3

En del af formålet med undersøgelsen er samtidig at blive klogere på og lægge op til en dialog om, hvordan kvalitet i danske dagtilbud bedst kan undersøges og udvikles i fremtiden.

I forbindelse med undersøgelsen af det pædagogiske læringsmiljø, har vi lavet 1-2 observationer af to stuer i hver af de 88 kommunale dagtilbud, som indgår i undersøgelsen. Observationerne er foretaget af certificerede observatører fra University College Nordjylland (UCN) eller University College Absalon (PHA) ved hjælp af det internationalt anerkendte redskab, Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition (ECERS-3). Det er således også en del af formålet med undersøgelsen at gøre os erfaringer med, hvordan dette redskab indfanger kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i en dansk kontekst. Med erfaringerne fra ECERS-3 ønsker vi at lægge op til en dialog om, hvordan kvalitet i danske dagtilbud bedst kan undersøges og udvikles i fremtiden.

ECERS-3 er valgt, fordi redskabet fokuserer på en lang række af de elementer, der er indeholdt i den styrkede pædagogiske læreplan. På den måde bliver det muligt at afdække, hvordan kerneelementer i den styrkede pædagogiske læreplan kommer til udtryk i kommunale dagtilbud. En afdækning som vil være relevant i forhold til at udvikle den pædagogiske praksis, styrke professionsuddannelserne, understøtte faglig og strategisk dagtilbudsledelse og til at prioritere og styre kommunalt og nationalt.

ECERS har tidligere været anvendt i undersøgelser i adskillige andre lande og anvendes lige nu i flere danske kommuner. I undersøgelsens design, udførelse og i den videre analyse af de indsamlede data læner vi os derfor op ad erfaringer fra bl.a. England og Norge, der i projekterne EPPSE og GoBaN har lavet lignende nationale studier af det pædagogiske læringsmiljø og strukturelle faktorer som normering og personalets uddannelse.