FAQ

Hvad undersøger vi, og hvad er formålet?

27/02 2019

Hvad undersøger vi, og hvorfor gør vi det? På denne side kan du læse om, hvad vi kigger på, når vi undersøger det pædagogiske læringsmiljø og den strukturelle kvalitet i kommunale dagtilbud. Du kan også blive klogere på, hvorfor vi overhovedet laver undersøgelsen.

Hvad undersøger vi?

I undersøgelsen fokuserer vi på to ting. Vi kigger på de rammer og forhold, den pædagogiske praksis arbejder inden for, fx normering og uddannelse blandt det pædagogiske personale, og vi undersøger kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø, hvilket vil sige, hvordan dagtilbuddene lykkes med at give børnene muligheder for udvikling, trivsel og læring.

Derudover ønsker vi at undersøge, om der er sammenhæng mellem kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø og de rammer og forhold, personalet arbejdet inden for. På længere sigt vil vi undersøge, om der er sammenhæng mellem, hvordan børnene klarer sig i skolen, og hvad der kendetegner den dagtilbud, de har gået i.

Fokus på det pædagogiske læringsmiljø

Med undersøgelsen sætter vi fokus på kvaliteten af de kommunale dagtilbuds pædagogiske læringsmiljø. Det pædagogiske læringsmiljø er den sammenhæng, børnene indgår i, når de befinder sig i dagtilbuddet, og det indeholder en lang række forskellige elementer, som alle kan være mere eller mindre trygge og stimulerende for børnene. Det drejer sig blandt andet om samspil med og relationer til personalet og resten af børnegruppen, om leg, aktiviteter og rutiner og om den fysiske indretning på stuen og i dagtilbuddet generelt.

Hvorfor gør vi det?

Vi ved, at børns trivsel og læring i de første leveår er af afgørende betydning – både for det gode børneliv og for børnenes muligheder på sigt. Vi ved også, at langt de fleste danske børn i 3-5-års alderen bruger de fleste af deres vågne timer i et dagtilbud. Dagtilbuddene er derfor en vigtig arena i forhold til at sikre, at alle børn trives og udvikler sig.

Vi ved samtidig en del om, hvad der skaber gode dagtilbud, hvor børn trives og lærer, men vi ved ikke, hvor gode de danske dagtilbud rent faktisk er. Der findes ganske enkelt ingen systematisk, national viden om kvalitet i danske dagtilbud. Det er dét, vi med denne undersøgelse ønsker at lave om på.

Formålet med undersøgelsen er altså at bidrage til en systematisk og national repræsentativ viden om kvalitet i kommunale dagtilbud. Vi ønsker med andre ord at blive klogere på kvaliteten i kommunale dagtilbud, fordi jo mere vi ved om kvaliteten i dag, jo bedre er udgangspunktet for, at dagtilbuddene kan udvikles og blive endnu bedre i fremtiden. Undersøgelsens resultater skal hermed danne grundlag for en dialog om udvikling af kvalitet i kommunale dagtilbud.

Erfaringer med ECERS-3

En del af formålet med undersøgelsen er samtidig at blive klogere på og lægge op til en dialog om, hvordan kvalitet i danske dagtilbud bedst kan undersøges og udvikles i fremtiden.

I forbindelse med undersøgelsen af det pædagogiske læringsmiljø, skal der laves 1-2 observationer af to stuer/børnehavegrupper i hver af de 90 udtrukne dagtilbud. Observationerne foretages af certificerede observatører fra University College Nordjylland (UCN) eller University College Absalon (PHA) ved hjælp af det internationalt anerkendte redskab, Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition (ECERS-3). Det er således en del af formålet med undersøgelsen at gøre os erfaringer med, hvordan dette redskab indfanger kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i en dansk kontekst.

Med erfaringerne fra ECERS-3 ønsker vi at lægge op til en dialog om, hvordan kvalitet i danske dagtilbud bedst kan undersøges og udvikles i fremtiden. ECERS-3 er valgt, fordi redskabet fokuserer på en lang række af de elementer, der er indeholdt i den styrkede pædagogiske læreplan. På den måde bliver det muligt at afdække, hvordan kerneelementer i den styrkede pædagogiske læreplan kommer til udtryk i kommunale dagtilbud. En afdækning som vil være relevant i forhold til at udvikle den pædagogiske praksis, styrke professionsuddannelserne, understøtte faglig og strategisk dagtilbudsledelse og til at prioritere og styre kommunalt og nationalt.

ECERS har tidligere været anvendt i undersøgelser i adskillige andre lande, og anvendes lige nu i flere danske kommuner. I undersøgelsens design, udførelse og i den videre analyse af de indsamlede data læner vi os derfor op ad erfaringer fra bl.a. England og Norge, der i projekterne EPPSE og GoBaN har lavet lignende nationale studier af det pædagogiske læringsmiljø og strukturelle faktorer som normering og personalets uddannelse. Resultaterne af undersøgelsen vil dermed også kunne sammenlignes med resultaterne fra bl.a. Norge.