EVA UNDERSØGER

Viden om praksis - OECD's dagtilbudsundersøgelse

Projektleder

Søren Troldborg

Chefkonsulent
+45 2614 4218

Danmark deltager i International Early Childhood Education and Care (ECEC) Staff Survey 2018, som er OECD’s internationale undersøgelse af lederes og pædagogisk personales arbejde i dagtilbud til børn. I Danmark kalder vi undersøgelsen Viden om praksis 2018. EVA gennemfører undersøgelsen sammen med Danmarks Statistik på vegne af Børne- og Socialministeriet.

Formålet med Viden om praksis 2018 er at indsamle viden om lederes og pædagogisk personales arbejder praksis, værdier, arbejdsmiljø mv. i dagtilbud til børn.

Viden om praksis 2018 giver vigtig viden, som kan sammenlignes internationalt, og som kan understøtte udviklingen af kvaliteten på dagtilbudsområdet. I undersøgelsen deltager i alt ni lande, nemlig Danmark, Norge, Island, Tyskland, Tyrkiet, Israel, Chile, Japan, Korea og Tyrkiet.

Viden om praksis 2018 er den første internationale undersøgelse af sin slags.

Du kan læse mere om undersøgelsen på Børne- og Socialministeriets, på IEA’s og på OECD's hjemmesider.

Hvilken viden afdækker Viden om praksis 2018?
Viden om praksis 2018 har blandt andet fokus på:

  • Lederes og det pædagogiske personales forståelse af børns trivsel, læring og udvikling i dagtilbud
  • Pædagogiske praksisser i arbejdet med børnene i dagtilbud
  • Pædagogisk ledelse i dagtilbud
  • Lederes og det pædagogiske personales uddannelse og udbredelse af kompetenceudvikling, herunder behov og barrierer for yderligere kompetenceudvikling
  • Jobtilfredshed, arbejdsmiljø og arbejdsforhold i dagtilbud

Hvem deltager i Viden om praksis 2018?
Viden om praksis 2018 er den danske del af en international undersøgelse.

Undersøgelsespopulationen er derfor bestemt på baggrund af en international standardklassifikation for uddannelse (ISCED 2011 0.2 og U3) svarende til hhv. dagtilbud til børn i alder 3-6 år og dagtilbud til børn under 3 år. I Danmark omfatter undersøgelsen altså både børnehaver, vuggestuer og dagplejer.

I alt udtrækkes 360 dagtilbud til at indgå i undersøgelsespopulationen. Otte tilfældigt udtrukne medarbejdere blandt det pædagogiske personale og én dagtilbudsleder fra hvert dagtilbud inviteres efterfølgende til at deltage i undersøgelsen.

Hvordan deltager man i Viden om praksis 2018?
Viden om praksis 2018 gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse: Der er ét spørgeskema til det pædagogiske personale og ét spørgeskema til dagtilbudsledere.

Alle spørgeskemaer er webbaserede, dvs. de besvares via internettet.

Det tager 45-60 minutter at besvare spørgeskemaet, og alle besvarelser behandles fortroligt.

Deltagelse i undersøgelsen er anonymt, og ingen besvarelser eller resultater i øvrigt kan føres tilbage til medarbejdere blandt det pædagogiske personale, dagtilbudsledere, dagtilbud eller kommuner.

Hvornår gennemføres Viden om praksis 2018?
Inden hovedundersøgelsen gennemføres, afprøves og kvalitetssikres spørgeskemaerne ved to pilotundersøgelser.

Den første pilotundersøgelse blev gennemført i oktober 2016 i en række fokusgrupper, hvor ledere og pædagogisk personale fra vuggestuer, børnehaver og dagplejer fik mulighed for at kommentere på et udkast til de relevante spørgeskemaer.

Den anden pilotundersøgelse gennemførtes i maj 2017, hvor ledere og pædagogisk personale blev inviteret til via internettet at besvare reviderede versioner af de relevante spørgeskemaer. Mere end 60 børnehaver, vuggestuer og dagplejer deltog i den anden pilottest.

Hovedundersøgelsen gennemføres i marts-maj 2018. Forberedelserne til hovedundersøgelsen påbegyndes i november 2017, hvor Danmarks Statistik kontakter de dagtilbud, som er tilfældigt udtrukket til at deltage.

De nationale og internationale resultater forventes offentliggjort i efteråret 2019.

Bag Viden om praksis

Bag International ECEC Staff Survey 2018 står deltagerlandenes regeringer, OECD samt et international projektkonsortium bestående af International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), RAND Europe og Statistics Canada. Den danske del af undersøgelsen, Viden om praksis 2018, gennemføres i et samarbejde mellem EVA og Danmarks Statistik på vegne af Børne- og Socialministeriet.

.