KURSUS

Book et kursus hos EVA - bliv knivskarp på at evaluere

01/02 2021

EVA tilbyder kurser i evaluering, dataindsamling, analyse, vidensopsamling og inddragelse af børneperspektiver på dagtilbuds- og uddannelsesområdet. Vi skræddersyer kurset efter jeres behov. 

Har I brug for mere viden om god evalueringskultur, og hvordan evaluering kan understøtte praksisudvikling? Ønsker I at blive skarpere i analyse af kvalitative data, eller har I behov for konkrete redskaber til, hvordan I inddrager børneperspektiver? Så bestil et kursus hos EVA.

Vi sammensætter kurset, så det passer til jeres ønsker og behov og tager højde for lige netop jeres hverdag. Som en del af kurset kan I også få sparring på en konkret evalueringsopgave. Kontakt os og hør nærmere.

Ring eller skriv til områdechefen for det område, du beskæftiger dig med og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Kontakt

Aktuelle kurser hos EVA

Kursus i analyse af kvalitative data

Bliv klædt på til at gennemføre en systematisk analyseproces
Mens metoder til kvalitativ dataindsamling, fx interview- og observationsteknikker, er relativt velbeskrevne, har det analytiske arbejde i højere grad karakter af black box. Med kursus i analyse af kvalitative data klæder EVA dig på til at gennemføre en systematisk analyseproces, der skaber rum for kreativitet og bidrager til at skabe solide fund. På kurset får du desuden en kort introduktion til principper bag kriteriebaseret kvalitativ sampling, og du får inspiration til, hvordan du kan give klare og nuancerede svar på kvalitative spørgsmål. Kurset veksler mellem oplæg og øvelser, og du kommer til at arbejde med et autentisk datasæt (kvalitative interviews) fra EVA. 

Kursus i vidensopsamling

En konkret og anvendelsesorienteret indføring i vidensopsamling på uddannelsesområdet
Hvordan samler og formidler du større mængder viden om uddannelse inden for et specifikt område? Hvor finder du relevant og pålidelig viden, om netop det emne som optager dig, og hvordan analysere du på tværs af mange forskellige kilder? EVA’s kursus i vidensopsamling giver dig en konkret og anvendelsesorienteret indføring i vidensopsamling inden for uddannelsesområdet. På kurset får du en række værktøjer, og du introduceres til modeller for, hvordan du kan arbejde med vidensopsamling i praksis. Står du fx overfor at skulle arbejde med et indsatsområde, en organisationsændring, eller skal du i gang med et større udviklingsarbejde, er dette kursus en ideel mulighed for dig. 

Kursus i inddragelse af børneperspektiver

Hvorfor er det relevant at inddrage børneperspektiver, og hvordan gør I det? 
Med afsæt i projekter som Børnemosaikker, Elevperspektiver, Elementer i God Undervisning, Unges Veje afholder EVA et kursus i systematiske tilgange og konkrete redskaber til at inddrage børn/unge/elevers perspektiver. I løbet af kurset kommer vi ind på hvorfor det er relevant at inddrage børn/elevers perspektiver, forskellige grupper af børn og unge (dagtilbud, grundskoleelever, udsatte børn og unge), hvilke konkrete redskaber man kan anvende (fotomateriale, stile, interview, rundvisninger, spørgeskema, gruppesamtaler med målskiver osv.), etiske overvejelser ift. at inddrage børn og unges perspektiver og konkrete øvelser, hvor man som deltager får prøvet nogle af EVAs redskaber af.

Inddragelse af børns/elevers perspektiver

Med afsæt i projekter som Børnemosaikker, Elevperspektiver, Elementer i God Undervisning, Unges Veje afholder EVA et kursus i systematiske tilgange og konkrete redskaber til at inddrage børn/unge/elevers perspektiver.

I løbet af kurset kommer vi ind på hvorfor det er relevant at inddrage børn/elevers perspektiver, forskellige grupper af børn og unge (dagtilbud, grundskoleelever, udsatte børn og unge), hvilke konkrete redskaber man kan anvende (fotomateriale, stile, interview, rundvisninger, spørgeskema, gruppesamtaler med målskiver osv.), etiske overvejelser ift. at inddrage børn og unges perspektiver og konkrete øvelser, hvor man som deltager får prøvet nogle af EVAs redskaber af.

Kursus i interviewteknik

Interview er en udbredt metode til indsamling af kvalitative data. Men rollen som interviewer kan være krævende, og det gode interview forudsætter, at intervieweren mestrer en række konkrete teknikker.

På dette kursus tager vi udgangspunkt i, at interviewteknik er et professionelt håndværk, som man kan blive ved med at forbedre og udvikle. Som deltager får du gennem oplæg og øvelser et grundlæggende kendskab til det professionelle interview som metode – og anledning til at afprøve forskellige interviewteknikker selv. Du får viden om interviewets forskellige faser, lige fra introduktion til den gode afrunding. Og du får erfaring med at udarbejde en formålsstyret interviewguide og med at afdække perspektiver både i dybden og i bredden ved at vælge de rigtige typer af spørgsmål. 

Kursus i observationsteknik

Observation er en klassisk etnografisk metode, hvor en eller flere observatører iagttager menneskers adfærd, handlinger og interaktioner i forskellige konkrete sammenhænge og situationer. Når man observerer, deltager man i en begivenhed sammen med den gruppe, man undersøger. Gennem tilstedeværelsen og de førstehåndserfaringer, man gør sig under observationerne, får man som observatør indsigt i, hvordan folk handler, og ikke blot hvordan de siger, at de handler. 

På kurset får du som deltager et grundlæggende kendskab til observation som videnskabelig metode. Du får viden om, hvordan du selv kan gribe observationer an, så du sikrer en systematik og gennemsigtighed i forhold til de mange valg, man møder som observatør. Og du får erfaring med hvordan observationer konkret kan forberedes, gennemføres og efterbehandles, herunder hvordan du kan arbejde med feltnoter for at fastholde observationsdata.

Eksempel på et program for fire dages evalueringskursus:

Modul 1: Introduktion til evaluering

På dette modul får I en grundlæggende introduktion til evaluering og forskellige evalueringsformål, -modeller og designs, herunder anvendelses- og udviklingsorienteret evaluering. 

Modulet giver jer bl.a. svar på spørgsmål om, hvilke evalueringsmetoder, der er relevante hvornår, hvilke elementer, der indgår i et evalueringsdesign og hvordan evaluator kan understøtte, at evalueringer bliver anvendt i praksis.

Modul 2: Dataindsamlingsmetoder

I får et overblik over de dataindsamlingsmetoder, som kan indgå i en evaluering, så I kan vælge de rigtige metoder og redskaber til formålet, og til at sikre kvaliteten af hhv. dataindsamling og -analyse.

På modulet får I bl.a. svar på, hvilke dataindsamlingsmetoder, der kan besvare hvilke spørgsmål, hvilke styrker og svagheder der er ved de forskellige metoder, og hvordan I udvælger de rigtige cases og svarpersoner til jeres evaluering.

Modul 3: Undervisnings- og uddannelsesevaluering

I introduceres til forskellige tilgange til og eksempler på undervisnings- og uddannelsesevaluering set fra et underviser- og organisationsperspektiv.

Modulet giver jer bl.a. svar på, hvordan I kan evaluere undervisning i forskellige formater og med forskellige perspektiver, og hvordan I kan skabe en god kultur for arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning og uddannelse i jeres organisation.

Modul 4: Virkningsevaluering

På dette modul får I indblik i forskellige tilgange til at evaluere effekter af programmer og indsatser. Desuden får I en grundig træning i at opstille en indsatsteori og i, hvordan den kan bruges til virkningsevaluering af indsatser.

I får på dette modul bl.a. svar på, hvordan I evaluerer effekten af jeres indsatser, hvordan I opstiller en indsatsteori og hvilke udfordringer I skal være opmærksomme på, når I udfører en virkningsevaluering.