EVA

Sådan arbejder EVA

EVA tilrettelægger undersøgelser og analyser, så de bygger på et klart undersøgelsesdesign, en grundig dataindsamling og analyse og en målrettet formidling. Vi indsamler, producerer og formidler viden, så den er til gavn for beslutningstagere og praktikere.

Vi designer vores undersøgelser, evalueringer og analyser, så de bedst muligt besvarer undersøgelsesspørgsmålet. Vi gør brug af både kvantitative og kvalitative metoder, når vi indsamler data, og vi er skarpe på, hvornår vi trækker på hvilken metode, og hvornår det er meningsfuldt at kombinere de to typer. Vi kan kombinere kvantitative data fra forskellige kilder, fx data fra nye spørgeskemaundersøgelser med eksisterende registerdata. Vi er også stærke i at opsamle viden fra forskningslitteratur.

Idet vi producerer viden, drager vi konklusioner og peger på udfordringer og potentialer ved det undersøgte område på baggrund af indsamlede data. Vores dataindsamling efterfølges altså af en grundig analyseproces og et fokuseret formidlingsarbejde.

Vi gør os umage for at bringe vores viden i spil, så vi understøtter dag- og uddannelsesinstitutionernes kompetence til at evaluere og til at bruge ny viden i strategisk og pædagogisk udvikling. Resultater fra vores evalueringer, konklusioner fra vores analyser og vigtige perspektiver fra vores undersøgelser skal være tilgængelige og anvendelige for både beslutningstagere og praktikere. Formidlingen på EVA handler derfor om at omsætte vores viden til materialer, der kan spille en rolle i hverdagen for pædagogisk personale, undervisere og ledelser, fx guides, anbefalinger og inspirationskataloger. Og formidlingen handler om, at vi via vores hjemmeside, nyhedsbrev, SoMe-kanaler og konsulenters og lederes oplæg rundt om i landet vil nå ud til vores målgrupper, der hvor de er.

Tværgående projektarbejde

Alle medarbejdere er forankret i en enhed, de fleste i en specifik uddannelsesenhed – om dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse eller voksen- og efteruddannelse. Men vi arbejder i tværgående projektteams, når vi gennemfører undersøgelser mv. – alt efter projektfokus. Og på tværs af enheder har vi også en række metodenetværk med fokus på kvantitativ metode, kvalitativ metode og vidensopsamling.

EVA's organisation

EVA består af fem områder inden for dagtilbuds- og uddannelsessystemet, en kommunikationsenhed og et ledelsessekretariat. Se EVA's ledelse her.

På tværs af huset arbejder vi sammen om udvikling af design og metoder, bl.a. i et design- og metodestrategisk udvalg og i en række specialiserede metodenetværk.

Vi er ca. 85 medarbejdere.

Sådan ser vores organisationsdiagram ud pr. 1. juni 2023.

Outcome på tværs af produktporteføljen

EVA arbejder løbende med at synliggøre og måle, hvordan vores produkter gør en forskel for beslutningstagere, ledere og fagprofessionelle.

Derfor har vi udviklet et koncept for dybdegående beskrivelser af enkeltstående produkters impact og senest et mere overordnet koncept for systematisk og ensartet opfølgning på outcome på tværs af EVA’s opgaveportefølje. Vi har udpeget tre dimensioner af outcome, nemlig hhv. tværgående, publikationsspecifikke og publikationsgenerelle nøgletal, og samlet dem i en rapport, som årligt drøftes af EVA’s bestyrelse.

På baggrund af beskrivelserne af impact og den systematiske opfølgning på udviklingen i outcome, kan EVA blive endnu bedre til at gøre en forskel.