Håndtering af persondata

Spørgeskemaundersøgelse om elevers oplevelse af fjernundervisning

04/10 2023

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) i oktober-november 2023 en spørgeskemaundersøgelse blandt elever på hf-enkeltfag og merkantil eux som fjernundervisning, 

Spørgeskemaundersøgelsen har til formål at belyse baggrunden for at vælge fjernundervisning og deltagernes oplevelser af undervisningen på disse forløb. Spørgeskemaet indgår som en del af en samlet evaluering af fjernundervisning på hf-enkeltfag og merkantil eux.  

Om håndteringen af personoplysninger 

Din besvarelse af spørgeskemaet betragtes som personoplysninger, og EVA vil derfor behandle dine personoplysninger ifm. undersøgelsen.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører evalueringen på vegne af BUVM for at få viden om kvaliteten af fjernundervisningsforløb på hf-enkeltfag og eux. En central del af evalueringen er besvarelse af spørgeskemaet om deltagernes baggrund for at vælge fjernundervisning samt deres oplevelser af undervisningen på disse forløb. Derfor skal du have en række oplysninger om, hvordan vi behandler svarene.

Hvem er dataansvarlig?

BUVM er dataansvarlig for evalueringen. Det er således BUVM’s ansvar, at dine data behandles forsvarligt og opbevares sikkert i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. 

Skal jeg deltage i undersøgelsen?

Det er frivilligt, om du ønsker at deltage i undersøgelsen. Vi håber meget, at du vil deltage i undersøgelsen, da den vil give værdifuld viden om kvaliteten af fjernundervisningsforløb, som er et område i vækst.

Hvordan bruges mine svar?

Der er tale om en statistisk undersøgelse. Det betyder, at dine svar kun må anvendes til at lave statistik og tabeller. Der må ikke offentliggøres tabeller eller andre resultater på en måde, så man kan se eller regne ud, hvad du har svaret. 

Da dine personoplysninger udelukkende anvendes i videnskabeligt eller statistisk øjemed, kan du ikke få indsigt i den videre behandling af dine svar, eller få rettet dine svar. Du kan evt. læse mere herom på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/emner/forskning-og-statistik/generelt-om-forskning-og-statistik. Når undersøgelsen er afsluttet, sletter EVA besvarelserne. Det bemærkes, at din besvarelse er omfattet af de almindelige regler om aktindsigt.

Hvordan beskytter vi dine data

Du kan læse mere om både EVA’s, og BUVM’s databeskyttelsespolitik her: EVA og BUVM.

Jura

Evalueringen sker med henblik på udførelse af en opgave i samfundets interesse. Den har hjemmel til dataindsamlingen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra j. Dataindsamlingen har udelukkende et statistisk/videnskabeligt formål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra j og databeskyttelseslovens § 10. Evalueringen er således ikke baseret på et samtykke, og det er frivilligt, om man ønsker at deltage. 

Rigsarkivet

Som følge af arkivloven skal BUVM som dataansvarlig anmelde digitale forskningsdata til Rigsarkivet. Rigsarkivet tager derefter stilling til, hvorvidt de indsamlede data skal overføres til Rigsarkivet. I nærværende projekt er det muligt, at bl.a. spørgeskemadata, en kopi af lydfilerne og efterfølgende transskribering/noter fra interviewene skal afleveres til Rigsarkivet, når undersøgelsen er afsluttet. Først når Rigsarkivet har taget stilling til evt. arkivering, vil data fra de gennemførte interviews blive slettet hos EVA. Hvis data med personfølsomme oplysninger afleveres til Rigsarkivet, vil de være beskyttet af arkivlovens bestemmelser. Det betyder, at data først er tilgængelige efter 75 år. Hvis en forsker søger om adgang til data inden der er gået 75 år, vil både BUVM og Datatilsynet blive inddraget de første 20 år efter data er skabt.  Efter 20 år er det Rigsarkivet, som kan give forskere adgang til data – og igen skal Datatilsynet høres, inden data evt. stilles til rådighed for forskning. Arkivering af data i Rigsarkivet betyder, at data hos EVA slettes samtidig med arkivering.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til behandling af data i forbindelse med undersøgelsen, kan du kontakte BUVM’s Databeskyttelsesrådgiver, Karsten Vest Nielsen, på dpo@uvm.dk.

Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger behandles på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på deres hjemmeside.