EVA

Privatlivspolitik vedrørende forløbsundersøgelse

Forløbsundersøgelsen gennemføres af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som er en statslig institution, der arbejder med kvalitetsudvikling af uddannelsessektoren. Undersøgelsen omhandler frafald, men også andre beslægtede temaer som fx uddannelseskvalitet eller trivsel på de videregående uddannelser.

Om forløbsundersøgelsen

Dataindsamlingen gennemføres i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som har videregivet CPR-numre og kontaktoplysninger.

Undersøgelsen gennemføres med udgangspunkt i en samfundsmæssig interesse, med hjemmel i dataforordningens artikel 6, stk. 1. litra e., og dataindsamlingen har et statistisk / videnskabeligt formål. Data vil alene blive benyttet i overensstemmelse med undersøgelsens formål, og vil være tilgængelige for både EVA og Uddannelses- og Forskningsministeriet, der også vil kombinere data med registerdata fra Danmarks statistisk om fx frafald.

Forskere, der ønsker at gennemføre analyser med samme formål, kan ligeledes opnå adgang til data, men kun efter aftale med EVA og under omstændigheder og vilkår, der er udspecificeret af EVA. Data slettes, når analysematerialet er udtømt i forhold til undersøgelsens formål.

EVA og Styrelsen for Forskning og Uddannelse har fælles dataansvar for de indsamlede data.

Databeskyttelsesrådgiver for Styrelsen for Forskning og Uddannelse er Marit Abel , som kan kontaktes på dpo@ufm.dk.

EVA’s databeskyttelsesrådgiver hedder Flemming Heilberg og kan kontaktes på dpo@eva.dk.

EVA's generelle privatlivspolitik

Vi opbevarer dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt, uanset om personoplysningerne er indsamlet i forbindelse med vores evalueringer og undersøgelser eller via hjemmesiden her.

Personoplysninger ifm. vores undersøgelser

Vi gemmer dine personlige oplysninger på drev med begrænset adgang og under sikkerhedsforanstaltninger, som vi løbende kontrollerer.

Når vi behandler data, gør vi det i langt de fleste sammenhænge med baggrund i vores position som offentlig institution, der producerer viden i samfundets interesse, og dermed ikke på baggrund af samtykke fra respondenter.

Deltager du i en undersøgelse, som EVA står bag, vil det altid fremgå af informationsbrevet om undersøgelsen, hvilken hjemmel EVA behandler data på.  

De fleste undersøgelser, som EVA foretager, kan kategoriseres som i ”statistisk eller forskningsmæssigt øjemed”. Der gælder nogle særlige vilkår for behandlingen af personoplysninger ved statistiske og videnskabelige undersøgelser. Blandt andet gælder det, at flere af den registreredes rettigheder, bl.a. retten til indsigt, indsigelse, berigtigelse og sletning frafalder.

Indgår børn og unge på 0-18 år i vores undersøgelser med samfundsmæssig interesse, informerer vi altid forældre eller værge om formål, hvordan data behandles, og hvem der har adgang til data. Vi informerer også de deltagende børn og unge, og vi respekterer, hvis de ikke ønsker at deltage.

Vi indsamler personoplysninger fra uddannelses- og daginstitutioner, organisationer, kommuner, regioner, de registrerede selv og via registre, bl.a. Danmarks Statistik, som stiller data til rådighed.

Indsamler vi data på baggrund af samtykke, vil det altid fremgå, hvilke rettigheder du som respondent har, bl.a. har du ret til at få indsigt i oplysninger om dig, til at få rettet og slettet data og til at trække dit samtykke tilbage.

Anvender vi fx et konsulentfirma til databehandling, sikrer en databehandleraftale mellem EVA og firmaet, at firmaet behandler de persondata, som vi videregiver, i overensstemmelse med kravene i persondataforordningen.

Vi indsamler kun de nødvendige personhenførbare data, og oplysningerne slettes, når der ikke længere er brug for dem i forhold til det formål, de vedrører.

Kontakt EVA

Kontakt EVA, hvis du har spørgsmål om personoplysninger