Projekter
< Tilbage Forside Projekter 2014 Optagesystemet til de videregående uddannelser

Optagesystemet til de videregående uddannelser

Er karakterer fra de gymnasiale uddannelser det bedste kriterium for at skabe et godt match mellem uddannelse og de tusindvis af ansøgere, der hvert år søger ind på en videregående uddannelse? EVA fortsætter i 2017 med at analysere optagesystemet.

Optagesystemet til de videregående uddannelser indebærer, at en stor mængde ansøgere hvert år skal fordeles på uddannelser og institutioner i løbet af kort tid og helst efter gennemskuelige kriterier. En gymnasial eksamen er almindeligvis en forudsætning for optagelse på en bacheloruddannelse på universitetet, og karaktergennemsnittet udgør det afgørende kriterium for optagelse gennem kvote 1 på de uddannelser, hvor der er flere ansøgere end studiepladser.

Der er dog fra flere sider blevet rejst tvivl om, hvorvidt karakterer fra de gymnasiale uddannelser er det bedste kriterium for at skabe et godt match mellem uddannelse og de tusindvis af ansøgere, der hvert år søger ind på en videregående uddannelse. Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget) har eksempelvis peget på en række udfordringer forbundet med optagesystemet og har anbefalet en omfattende omlægning af den måde, karakterer fra gymnasiet anvendes på i optagesystemet.

Projektets formål

Inden en omlægning træder i kraft, er det relevant at afdække optagesystemet til videregående uddannelser. Tidligere analyser af optagesystemet er ofte afgrænset til kun at omfatte udvalgte uddannelser, hovedområder eller sektorer. Ambitionen for dette projekt er at skabe en mere generel viden om optagesystemet og de forskellige optagekriterier. Formålet med projektet er at skabe et bedre vidensgrundlag for beslutningstagere på det politiske niveau, på embedsmands- eller institutionsniveau, der ønsker at forbedre optaget på de videregående uddannelser.

Karakterer virker som optagekriterium

EVA’s hidtidige analyser bygger på en totalundersøgelse af alle 124.887 personer, som blev optaget på en universitetsuddannelse i 2004-2010, og det er der kommet en række interessante resultater ud af. EVA’s analyser af gymnasiale karakterer viser, at karaktergennemsnittet fra gymnasiale uddannelser kan forudsige markante forskelle i de studerendes sandsynlighed for at klare sig godt på universitetet og for ledighed efter endt uddannelse. For eksempel har studerende med et karaktergennemsnit på 4 dobbelt så stor risiko for at falde fra på første år af deres universitetsuddannelse som studerende med et gennemsnit på 10, ligesom de har næsten tre gange så stor risiko for at blive ledige efter at have afsluttet deres uddannelse.

Kommende analyser

I forlængelse af de tidligere analyser vil EVA i 2016 undersøge effekten af optagesamtaler på læreruddannelsen. Læs projektbeskrivelse her.

EVA har foreløbig publiceret otte udgivelser i forbindelse med projektet. Udgivelserne kan downloades nedenfor.

Hent udgivelse

Her finder du udgivelserne fra undersøgelsen af optagesystemet

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser

Universiteternes organisering af optag til bacheloruddannelserne

Optagesystemer i Sverige og Norge

Det svære uddannelsesvalg

Gymnasiale karakterers betydning for gennemførselstid på universiteterne

Den sociale profil i optagesystemet

Måler gymnasiekarakterer det samme eller forskellige kompetencer?

Resumé: Måler gymnasiekarakterer det samme eller forskellige kompetencer?

Brug af specifikke fag i optagesystemet til universiteterne

Resumé: Brug af specifikke fag i optagesystemet til universiteterne

Læs mere om ,
Kontakt
Specialkonsulent
D +45 2179 5721
E 
Bjarke Tarpgaard Hartkopf