Artikel

5 vigtige ting, ny FGU kan lære af de tidligere forberedende tilbud

09/08 2019

I denne uge har de nye FGU-skoler taget imod de første elever. Her er EVA's 5 bud på, hvad ledelse og lærere kan tage med ind i arbejdet med den nye FGU.

Der er store forventninger til den nye forberedende grunduddannelse (FGU), der fra 1. august skal være klar til at tilbyde de unge ét samlet uddannelsesforløb som springbræt til enten ungdomsuddannelse eller et job. Men hvad skal der til, for at FGU kan blive en god trædesten for unge under 25 år, der har svært ved at blive optaget på en ungdomsuddannelse eller står med personlige udfordringer?

En række undersøgelser fra EVA peger på 5 ting, der kan give den nye FGU luft under vingerne.

1. FGU skal bidrage til en samlet plan for uddannelse eller job

Sammen med en kommunal vejleder udarbejder den unge en samlet plan for sit FGU-forløb og den videre uddannelse eller jobsøgning. Planen skal være realistisk i forhold til den unges ønsker, behov og faglige formåen, fx karaktergennemsnit og uddannelsesparathed. Den unge skal opleve selv at være katalysator for de mål, planen rækker frem imod, og så skal planen løbende tilpasses den udvikling, eleven gennemgår under sin FGU. 

2. FGU skal bygge en solid bro til ungdomsuddannelse eller job

Overgangen mellem FGU og næste skridt i den unges liv, fx en erhvervsuddannelse eller et job, skal være en bro, der er mulig at træde henover. Det vil sige, at en vejleder eller lærer fra FGU er sammen med den unge de første dage på en ny uddannelsesinstitution, og at den unge følges tæt i overgangen fra FGU til næste trin i livet.

3. Lærere og vejledere skal opbygge tætte relationer til den enkelte elev

En tæt og tryg relation til de voksne, eleven møder under sin FGU, er afgørende for, at eleven hele tiden er klar over, hvor hun er nu, og hvor hun er på vej hen i sit forløb. Det afgørende er, at vejlederen hjælper med at sætte realistiske mål for den unge og kender eleven godt nok til også at turde gribe fat i betydningsfulde udfordringer uden for skolen som fx at have et sted at bo og have styr på økonomien.

4. Undervisningen skal sætte elevernes personlige og sociale kompetencer i spil

Tillid til egne evner og evnen til at samarbejde og møde til tiden er vigtige kompetencer, eleverne skal tage med fra FGU ud over deres styrkede faglighed. Derfor er fællesskab og gensidig tillid vigtigt i undervisningen, ligesom opbygning af sociale relationer blandt eleverne og mellem elever og lærere og vejledere kan hjælpe eleverne godt igennem deres FGU-forløb.

5. Undervisningen skal være fleksibel og relevant for den enkelte elev

Undervisningen på FGU skal fokusere på at gøre det synligt for eleverne, at de lærer noget, der er relevant og har betydning for deres fremtidige uddannelsesplaner eller jobmuligheder. Undervisningen skal tage højde for hver elevs ressourcer, potentialer, behov og motivation. Unge skal mødes med tro på, at de kan klare undervisningen og forløbet, og de skal have konkret feedback, så de ved, hvad de kan gøre bedre næste gang. Desuden skal undervisningen være fleksibel og tillade, at en elev fx ikke har mulighed for at studere fuld tid i en periode.

Fakta om ny FGU (Forberedende grunduddannelse)

Hvem er eleverne?: Målgruppen for FGU er unge under 25 år, der har brug for færdigheder, afklaring og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller komme i job. Eleverne starter på FGU efter en målgruppevurdering i den nye kommunale ungeindsats i den kommune, hvor den unge bor.

Hvem er lærerne?: Underviserne på de nye FGU-skoler kommer typisk enten fra de tidligere produktionsskoler, fra VUC eller som koordinatorer og undervisere på EGU-forløb.

Hvad er en FGU-institution?: FGU erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud for målgruppen. Det drejer sig om produktionsskoletilbud, almen voksenuddannelse (avu), kombineret ungdomsuddannelse (kuu) og erhvervsgrunduddannelsen (egu). Derudover drejer det sig om ordblindeundervisning for voksne (obu) samt forberedende voksenundervisning (fvu), som ligeledes integreres i den nye uddannelse for de unge i målgruppen for FGU.

Hvor udbydes FGU?: 27 nyetablerede institutioner udbyder FGU på i alt 88 FGU-skoler fordelt over hele landet. Det betyder, at der i næsten alle kommuner findes en FGU-skole.

Hvad er et FGU-spor?: Hver FGU-institution udbyder tre forskellige uddannelsesspor: En almen grunduddannelse (agu), en produktionsgrunduddannelse (pgu og en erhvervsgrunduddannelse (egu). På de to sidstnævnte foregår undervisningen inden for forskellige faglige temaer som fx Kommunikation og medier og Sundhed og ernæring. Udgangspunktet for agu er undervisning i almene fag som dansk og matematik tilrettelagt på en praksisrettet måde. Desuden skal alle elever med den nye FGU bestå en afsluttende prøve.