Artikel

Hvis eleverne skal have bedre feedback, har lærerne brug for kollegial sparring

04/12 2019

Lærerne på erhvervsuddannelserne vil gerne være bedre til at give eleverne feedback. De efterspørger en mere nærværende ledelse og mere kollegial sparring.

Feedback er en stor del af erhvervsskolelærernes daglige praksis. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA. Feedback gives primært mundtligt og løbende i undervisningen og retter sig både mod arbejdsprocesser, endelige produkter og opgaver. I spørgeskemaundersøgelsen svarer 71 % af lærere, der underviser i uddannelsesspecifikke fag, og 52 % af grundfagslærerne, at de hovedsageligt giver mundtlig feedback.

Men der er også udfordringer i feedbackarbejdet, og de skyldes ofte strukturelle og organisatoriske rammer for lærernes arbejde. Korte forløb, store hold og komplicerede mål nævnes som barrierer, og disse barrierer betyder, at lærerne føler sig nødsaget til at prioritere mellem eleverne. Hermed er der uundgåeligt nogle elever, som oplever at få overfladisk eller utilstrækkelig feedback, og at de ikke får den feedback, de har brug for, for at komme videre med opgaver eller for at kunne udvikle sig fagligt.

En yderligere udfordring er, at lærernes feedbackarbejde sjældent er systematiseret. Kun 37 % af de adspurgte lærere i EVA’s undersøgelse svarer, at der eksisterer retningslinjer eller principper for feedback på deres skole.  Det stiller store krav til lærernes kompetencer i forhold til at kunne strukturere og systematisere feedbacken og kan medvirke til meget varierende praksis, hvormed nogle elever får mere eller mindre feedback end andre.

Ledelsen skal i spil

Undersøgelsen viser, at langt de fleste af lærerne på erhvervsuddannelserne har været på efter- og videreuddannelse, eksempelvis Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at de føler sig klædt på til at løse opgaven. Af de lærere, som enten er i gang med eller har gennemført pædagogisk uddannelse, svarer 54 %, at de ’i nogen grad’ har tilstrækkelige kompetencer til at arbejde med feedback i undervisningen, mens 10 % svarer ’i mindre grad eller slet ikke’. Kun 36 % oplever ’i høj grad’ at have tilstrækkelige feedbackkompetencer. Der er åbenlyst forskel på lærernes egne vurderinger og ledernes vurdering af lærernes feedbackkompetencer: De fleste ledere udtaler, at de har stor tiltro til, at lærerene har de rette kompetencer – særligt, når lærerene har gennemført diplomuddannelse.

Mange lærere udtrykker et ønske om at tale mere med deres kolleger om eleverne og om feedbackarbejdet, men de fortæller også, at det kan være svært at finde tid og plads til i en travl hverdag. Samtidig svarer blot 3% af lærerne i undersøgelsen, at de i ’i høj grad’ oplever, at ledelsen spiller en aktiv rolle i forhold til deres arbejde med feedback.

» Lærerne fortæller, at sparring, både med kolleger (i makkerpar og i teams) og ledere, i og omkring den daglige praksis, gør dem mere sikre på deres evner til at give feedback. Det er vigtigt, at ledelsen sørger for at skabe gode rammer for kollegial sparring om feedbackarbejdet, så lærerne kan møde deres kolleger og tale sammen«, fortæller Marianne Riis, der er chefkonsulent på EVA og står bag rapporten.

Samlet tegner undersøgelsen et billede af, at lederne med fordel kan styrke deres opmærksomhed og praksis omkring arbejdet med at udvikle en feedbackkultur sammen med lærere og elever.

Bredeste undersøgelse til dato

Feedback er vanskeligt, og derfor er det også blevet undersøgt mange gange. Men den nye undersøgelse fra EVA baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse med svar fra 1291 erhvervsskolelærere og interviews med otte uddannelsesledere, 21 lærere og 32 elever fra forskellige uddannelser inden for de fire hovedområder. Det gør det til den største undersøgelse af sin art. Og i dette tilfælde betyder størrelsen noget, fortæller Marianne Riis fra EVA:

 »Der er lavet mange undersøgelser af feedbackarbejdet, men dette er den mest omfattende til dato. Det betyder, at vi har et solidt grundlag for at konkludere, at der stadig er udfordringer derude til trods for de gode intentioner«.