ARTIKEL

Hvordan har fagligheden i gymnasiet udviklet sig gennem de sidste 50 år?

25/05 2018

Det belyser en ny undersøgelse, som EVA har lavet for Undervisningsministeriet med input fra en række ekspertgrupper.

I august 2017 trådte den nye gymnasiereform i kraft, som indeholder en række indsatser i forhold til at styrke elevernes faglighed. Samtidig blev der med reformen indført tre retningsgivende nationale mål, som resultaterne fra reformen skal holdes op imod. Et af de mål er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan blive. For at øge vidensgrundlaget i forhold til arbejdet med målet, har Undervisningsministeriet bedt EVA om at undersøge udviklingen i det faglige niveau hos studenterne inden for fagene dansk, engelsk, matematik og fysik med over de seneste 50 år.

Formålet med undersøgelsen er at kortlægge og vurdere den faglige udvikling i det almene gymnasium inden for de fire fag dansk, engelsk, matematik og fysik i perioden 1967-2017. I undersøgelsen får du svar på disse fem spørgsmål:

1. Hvad karakteriserer de faglige krav ved hvert nedslagspunkt, og hvordan kan udviklingen i de faglige krav karakteriseres i perioden? Herunder: Hvilke faglige krav fastholdes over tid?

2. Kan der ses en svækkelse eller styrkelse af sværhedsgraden i de faglige krav i perioden?

3. Hvordan er forholdet mellem det fagfaglige og det tværfaglige betonet i perioden?

4. Kan der ses en udvikling i de didaktiske principper i perioden?

5. I hvilket omfang adskiller læreplanerne og de faglige krav i stx sig fra læreplanerne og de faglige krav i de øvrige gymnasiale uddannelser, og i hvilket omfang udvikler disse forskelle sig i den undersøgte periode?

Undersøgelsen skal desuden bidrage til at kvalificere vidensgrundlaget for at følge det faglige niveau i de gymnasiale uddannelser fremadrettet.

Om datagrundlaget

Undersøgelsen belyser den faglige udvikling i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik i det almene gymnasium (stx) i perioden 1967-2017. Der er tale om en bagudrettet undersøgelse, som gør brug af dokumentanalyse gennemført af ekspertgrupper for hvert af de fire fag som metode til at belyse udviklingen i den intenderede faglighed inden for de fire fag. Dokumentanalysen er en analyse af læreplaner og skriftlige eksamenssæt.

Samtidig skal undersøgelsen medvirke til at etablere et vidensgrundlag for, hvordan udviklingen i det faglige niveau i gymnasiet fremadrettet kan følges. EVA har derfor som et element i undersøgelsen gennemført en desk research med fokus på at indhente internationale erfaringer i forhold til, hvordan dette fremadrettede arbejde kan foregå.