Artikel

Sådan kan gymnasielærere arbejde med at styrke elevernes kreativitet

18/03 2020

Målet om at udvikle gymnasieelevers kreativitet fremgår af både loven om de gymnasiale uddannelser og af læreplanerne i en lang række fag. I denne undersøgelse sætter EVA  fokus på, hvad gymnasielærerne forstår ved kreativitet, og hvordan man som lærer i praksis kan arbejde med at styrke elevernes kreativitet.

Både i en dansk og i en international sammenhæng er der voksende opmærksomhed på, at elevers og studerendes kreativitet skal udvikles og understøttes i en formel uddannelsessammenhæng. Og for de gymnasiale uddannelsers vedkommende er målet om at udvikle elevernes kreativitet, noget der fremgår af både loven om de gymnasiale uddannelser og af læreplanerne i en lang række fag.

Gymnasielærerne efterspørger dog et fælles sprog for, hvordan kreativitet i en gymnasiekontekst kan forstås, og hvordan man konkret kan arbejde med elevernes kreativitet som en del af undervisningen. I en ny undersøgelse har EVA derfor undersøgt, hvad gymnasielærere forstår ved kreativitet og hvilke pædagogiske greb, de bruger til at styrke elevernes kreativitet gennem undervisningen.

Læs hele rapporten om kreativitet i gymnasiet.

Fem pædagogiske greb til at arbejde med elevernes kreativitet 

I undersøgelsen præsenteres fem pædagogiske greb, som lærerne anvender, til at arbejde med elevernes kreativitet som en del af undervisningen. De fem greb kan på hver sin måde være med til at styrke kreativiteten hos gymnasieleverne. De fem greb er:

  • Åbne opgaver
  • Rammesætning og benspænd
  • Undervisning med fokus på proces
  • Problemløsningsopgaver
  • En legende tilgang

Åbne opgaver giver plads til elevernes kreativitet

Ifølge lærerne er en åbent formuleret opgave en forudsætning for, at elevernes kreativitet kan komme i spil. Når opgaven er åben, giver det mulighed for, at eleverne kan tænke nyt og originalt i deres opgaveløsning, frem for at reproducere viden.

Kreativiteten skal udfolde sig inden for klare rammer

Lærernes erfaring er dog, at kreativitet ikke understøttes af totalt frie rammer. Lærerne understreger, at en klar rammesætning er afgørende for at skabe en for eleverne håndterbar og fagligt meningsfuld oplevelse med opgaverne. Som en del af rammesætningen anvender nogle lærere også benspænd som et greb til at udfordre elevernes vanetænkning.

Procesfokus skal styrke en nysgerrig elevkultur med plads til at forsøge og fejle

Lærerne har fokus på, at eleverne skal trænes i at være i en kreativ proces frem for alene at være orienterede mod resultater og slutprodukter. Dette fokus hænger sammen med en generel opmærksomhed mod at fremme en nysgerrig elevkultur med plads til at forsøge og fejle. 

Problemløsningsopgaver skærper behovet for nytænkning

En del af lærerne anvender problembaseret undervisning til at understøtte elevernes kreativitet. Kendetegnende for problemløsningsopgaverne, der ofte omhandler virkelige problemstillinger, er, at der ikke findes én løsning på opgaven, hvilket skærper behovet for nytænkning.

En legende tilgang til undervisning hjælper eleverne til at tænke i nye baner

Brug af legende aktiviteter, artefakter, krop, tegning og sanselighed i undervisningen kan være med til at stimulere kreativiteten. Legen kan lægge op til en eksperimenterende tilgang, hvor der ikke er noget, der hedder rigtigt eller forkert.

Kort om undersøgelsen

Undersøgelsen baserer sig på kvalitative interviews med lærere og elever fra de fire gymnasiefag billedkunst (STX), dansk (STX), fysik (STX) og teknologi (HTX) samt på observation af undervisning hos otte lærere på tværs af fagene.