Artikel

Ældre studerende oplever svagere social tilknytning på de videregående uddannelser

16/11 2020

Ældre studerende har svagere social tilknytning til deres medstuderende på de videregående uddannelser. Det viser EVA’s nye undersøgelse af faglige og sociale aspekter af studielivet. Og det kan få stor betydning for de unge, da der er stærk sammenhæng mellem studerendes niveau af social tilknytning og deres risiko for at falde fra.

Fastholdelse og læringsudbytte fylder meget i arbejdet med kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser. Med henblik på at understøtte dette arbejde udfolder EVA et nyt perspektiv på de faglige og sociale aspekter af studielivet. På den måde er det hensigten at blive klogere på dels de to begreber; fagligt engagement og social tilknytning, og dels på hvilken betydning, begreberne har for risikoen for, at studerende falder fra.

Mens der generelt er overraskende små forskelle i de studerendes faglige engagement på tværs af en række baggrundsforhold, viser undersøgelsen, at der er nogle studerende, som har betydeligt svagere social tilknytning på studiet end andre.

Ældre studerende, studerende med lave karakterer og indvandrere har svagere social tilknytning

Undersøgelsen viser, at ældre studerende har svagere social tilknytning end yngre studerende. Studerende under 21 år oplever således i højere grad deres medstuderende som imødekommende, hjælpsomme og støttende sammenlignet med deres ældre medstuderende. På samme måde oplever studerende med høje karakterer fra en gymnasial uddannelse en stærkere social tilknytning end studerende med lave karakterer, ligesom studerende med dansk oprindelse er stærkere socialt knyttede til deres medstuderende end både indvandrere og efterkommere af indvandrere.

Og det kan få stor betydning for de grupper af studerende, der oplever en relativt svag social tilknytning til deres medstuderende. Resultaterne viser nemlig, at der er stærk sammenhæng mellem, hvor hhv. fagligt engagerede og socialt tilknyttede de studerende er på studiet og risikoen for, at de falder fra. Undersøgelsen peger således på, at lavt fagligt engagement eller svag social tilknytning øger sandsynligheden for, at de studerende falder fra inden for de første to år på uddannelsen.

Fokus på studerendes faglige engagement og sociale tilknytning

Hvor begrebet fagligt engagement består af bl.a. de studerendes vurdering af, hvor interessant og brugbart det faglige indhold på uddannelsen er, består social tilknytning af de studerendes følelse af at høre til eller være tilknyttet en gruppe af andre studerende på uddannelsen. Mere konkret spørges der i undersøgelsen fx ind til, om deres medstuderende er imødekommende og i hvor høj grad de studerende oplever, at de kan få hjælp og støtte hos deres medstuderende, når de har brug for det.

Om undersøgelsen

Det teoretiske perspektiv og de anvendte begreber i undersøgelsen er dels baseret på litteraturen om studerendes engagement og motivation, og dels på empiriske valideringsanalyser. I undersøgelsen anvendes surveydata indsamlet gennem EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser i kombination med registerdata fra Danmarks Statistik. Populationen omfatter studerende fra samtlige videregående uddannelser, der optog studerende via Den Koordinerede Tilmelding i sommeren 2017.