Artikel

EVA bidrager til evaluering af læreruddannelsen

16/01 2019

En ekspertgruppe har evalueret læreruddannelsen. EVAs områdechef Lise Tingleff Nielsen deltog i arbejdet.

I efteråret 2017 igangsatte Uddannelses- og Forskningsministeriet en evaluering af læreruddannelsen. De nedsatte en uafhængig ekspertgruppe, der skulle vurdere de stærke og svage sider ved læreruddannelsen. Eksperterne har vurderet, om læreruddannelsen fra 2013 lever op til de politiske mål, der blev aftalt i 2012, og udpeget områder, hvor der er behov for at styrke indsatsen for at opfylde disse mål samt fremhævet de gode eksempler.

Ekspertgruppen tæller syv medlemmer; herunder EVAs chef for grundskoleområdet, Lise Tingleff Nielsen. Danmarks Evalueringsinstitut har endvidere til evalueringen bidraget med to delrapporter om henholdsvis almen dannelse samt indhold og faglige krav på læreruddannelsen.

Nu har ekspertgruppen fremlagt sin samlede evaluering.

På den positive side fremhæver eksperterne, at læreruddannelsen er god til at klæde de studerende på til at undervise i deres fag, at praktikken er blevet styrket samt at det er lykkedes læreruddannelsen at tiltrække ansøgere med højere karakterer fra gymnasiet. Det sidste kan man læse mere om i EVAs evaluering af effekten af optagesamtaler på uddannelsen.

Blandt kritikpunkterne fremhæver eksperterne, at læringskulturen på læreruddannelsen ikke er ambitiøs nok: De studerende mødes af for lave forventninger, og der er stor forskel på de studerendes arbejdsindsats. Mange studerende kommer igennem uddannelsen med for lav studieintensitet.