Notat

Gymnasiale karakterers betydning for frafald på universiteterne

I dette notat undersøges sammenhængen mellem gymnasiale karakterer og studerendes frafald, påbegyndelse af ph.d. samt efterfølgende ledighed for universitetsuddannelser. Formålet med analyserne er at belyse, i hvilken grad det gymnasiale karaktergennemsnit udgør et relevant optagelseskriterium på universitetsuddannelser. Tilsvarende notater er udarbejdet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-217-5
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent notatet