Artikel

Særlige indsatser gør herboende udsatte grønlændere mere læringsparate

11/12 2020

Projekter støttet af puljen Parat til læring og undervisning har styrket herboende udsatte grønlænderes læringsparathed og dansksproglige kompetencer. Det viser EVA’s evaluering af fem projekter under puljens første runde.

Ud fra et ønske om at styrke herboende udsatte grønlænderes situation, etablerede regeringen (V, LA, KF) sammen med DF og S i april 2018 puljen Parat til læring og undervisning. Her kunne kommuner ansøge om bevilling til projekter, som skulle forbedre målgruppens læringsparathed og dansksproglige kompetencer.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) fået til opgave at evaluere resultaterne af de fem projekter, som modtog støtte fra puljens første runde og opsamle tværgående erfaringer og læring fra projekterne. De fem projekter fandt sted i hhv. Odense Kommune, Vejle Kommune (to projekter), Aalborg Kommune og Esbjerg Kommune.

Ud af de fem projekter har fire udsatte grønlændere som direkte målgruppe. I det femte projekt består indsatsen af udviklingen af metoder og redskaber til fagprofessionelle, der skal holde vejledningssamtaler med grønlændere.

En målgruppe med særlige behov

EVA’s opsamling på erfaringer fra projekterne understreger, at der i Danmark er grønlændere, som har behov for en særlig, understøttende indsats, hvis de skal blive klar til at modtage undervisning bl.a. i dansk og på den måde forbedre deres muligheder for på sigt at kunne deltage i ordinære uddannelsesforløb.

De fem projekter har samtidig skabt ny viden om målgruppens udfordringer og behov. En analyse på tværs af projekterne viser, at målgruppen i høj grad er kendetegnet ved at have dårlige erfaringer med at deltage i læringsforløb. Det omhandler bl.a. gentagne faglige nederlag, mobning og negativ forskelsbehandling.

Styrket læringsparathed hos deltagerne

Evalueringen viser samlet set, at projekterne har bidraget til at styrke udsatte grønlænderes parathed til læring og sprogtilegnelse. Evalueringen peger på, at det enkelte projekts resultater blandt andet afhænger af, i hvilken grad indsatserne har været tilrettelagt under hensyntagen til deltagernes behov.

I de projekter, som har haft udsatte grønlændere som direkte målgruppe, har indsatserne ifølge projektmedarbejderne øget deltagernes selvværd og styrket deres selvopfattelse. Deltagerne er således blevet bedre til at identificere og bruge egne ressourcer. Samtidig er deres motivation for læring blevet styrket ved, at de har fået nye og positive erfaringer dels med deres egen faglige formåen og dels med at indgå i relationer i et læringsforløb. Dertil kommer, at deltagernes dansksproglige kompetencer ligeledes er blevet styrket som følge af indsatserne.

Fremtidige indsatser skal være designet ud fra målgruppens særlige behov

Evalueringsrapporten indeholder en række anbefalinger til, hvad man ifølge EVA bør have fokus på i forbindelse med fremtidige indsatser, som har til hensigt at styrke udsatte grønlænderes parathed til læring, undervisning og sprogtilegnelse. Anbefalingerne er blevet til på baggrund af en tværgående analyse af erfaringerne fra de fem projekter.

Analysen fastslår, at herboende udsatte grønlænderes forudsætninger for læring adskiller sig markant fra borgere, som er parate til at indgå i ordinære uddannelsestilbud uden særlig støtte. Det er derfor afgørende, at fremtidige indsatser designes med hensyntagen til målgruppens særlige behov. Her er det bl.a. væsentligt at være opmærksom på betydningen af deltagernes hidtidige læringserfaringer. Samtidig er det centralt at arbejdet med deltagernes personlige og sociale udfordringer er en integreret del af indsatsen for at styrke deltagernes læringsparathed.

Evalueringen viser samtidig, at det er essentielt for resultatet af indsatsen, at deltagerne oplever trygge relationer til såvel de fagprofessionelle som de øvrige deltagere. Deltagernes udvikling kan bremses af fagprofessionelle, som ikke har tilstrækkeligt fokus på relationsarbejdet, og som mangler forståelse for den sårbarhed, målgruppen kan have i en læringssituation. En konkret erfaring fra projekterne er, at inddragelsen af fagprofessionelle med interesse for og viden om grønlandsk kultur, samfundsforhold og sprog kan styrke relationsarbejdet.

Datagrundlag

Datagrundlaget for evalueringen af Parat til læring og undervisning består af selvevalueringer fra hvert projekt, referater af deltagerinterview foretaget af projektmedarbejdere eller samarbejdspartnere, interview med projektledere, projektmedarbejdere og evt. samarbejdspartnere, gennemført af EVA samt workshops med repræsentanter fra hvert projekt om tværgående erfaringer, ligeledes planlagt og gennemført at EVA.