EVA tilbyder

Arbejdsmiljøuddannelser

EVA godkender udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser og sikrer løbende, at uddannelserne lever op til en række kriterier for kvalitet. På siden her finder du information om koncept, godkendelse af dig som udbyder af uddannelser, godkendelse af undervisere, priser, evaluering etc. Spørg hvis du mangler svar på noget.

Hvert år gennemfører op mod 15.000 kursister de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser. Kursisterne er medlemmer af arbejdsmiljøorganisation på deres arbejdsplads, eller de er koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, og de skal bidrage til at styrke det forebyggende arbejde på deres arbejdsplads.

Disse obligatoriske uddannelser i arbejdsmiljø og dem, der udbyder dem, skal løbende vurderes og kvalitetssikres. EVA har i den sammenhæng to overordnede opgaver:

 • Vi vurderer udbydernes ansøgninger om at få lov til at udbyde arbejdsmiljøuddannelserne. Udbyderne skal godkendes på ny hvert tredje år.
 • Vi indsamler kursisternes evalueringer af undervisningen, som indsendes af udbyderne en gang årligt.

Godkendelse af udbydere

Man skal som udbyder være godkendt af Arbejdstilsynet for at kunne udbyde arbejdsmiljøuddannelser. For at blive godkendt skal man som udbyder sende en ansøgning til EVA, der vurderer om ansøgningen lever op til kriterierne i bekendtgørelsen. På baggrund af EVA’s vurdering og indstilling giver Arbejdstilsynet den endelige godkendelse. Godkendelsen gælder for tre år ad gangen.

Vil du godkendes som udbyder af arbejdsmiljøuddannelser, skal du sende en ansøgning til EVA, der vurderer om den lever op til kriterierne i bekendtgørelsen. Det er Arbejdstilsynet, som på baggrund af EVA’s vurdering og indstilling giver en endelig godkendelse, som gælder for tre år. Herunder kan du læse om, hvordan godkendelsen forløber, og hvad du som udbyder skal dokumentere.

Vil du godkendes eller regodkendes som udbyder af arbejdsmiljøuddannelser, skal du ansøge om at blive vurderet ved at sende os:

Som udbyder skal du udarbejde en ansøgning for hver type af uddannelse du ønsker at udbyde. Ansøgningen sender du til EVA: amudd@eva.dk.

Når vi har modtaget ansøgningen, vil du modtage en bekræftelse fra os.

Uddannelsestyper

Der er i alt fire typer af uddannelser:

 • Generelle kurser i arbejdsmiljø - 22 timer
 • Generelle kurser i arbejdsmiljø - 22 timer, netbaseret undervisning 
 • Uddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet - 37 timer
 • Uddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet - 37 timer, netbaseret undervisning.

Alle fire uddannelsestyper kan også udbydes på engelsk efter aftale med EVA og Arbejdstilsynet.

Kriterier for vurdering og godkendelse

EVA analyserer og vurderer ansøgning, uddannelsesplan og dokumentation om underviserne ud fra de kriterier, der fremgår af bekendtgørelsen. I vurderingen ser vi bl.a. uddannelsens indhold og tilrettelæggelse, de pædagogiske principper og undervisernes kvalifikationer.

Du finder kriterierne i deres helhed i konceptet for vurdering af arbejdsmiljøuddannelser:

Kriterierne fremgår også af bekendtgørelsen om arbejdsmiljøuddannelser - læs den på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Forløb i vurderingen

EVA skriver på baggrund af ansøgningen en foreløbig indstilling om godkendelse eller afslag.

Hvis EVA indstiller til godkendelse, sendes indstillingen direkte til Arbejdstilsynet, som træffer afgørelse om godkendelse eller afslag.

Hvis EVA indstiller til afslag, sender vi indstillingen i høring hos udbyderen, som har mulighed for at rette eventuelle faktuelle fejl og mangler. Efter høringen modtager udbyder den endelige indstilling – den sendes samtidig til Arbejdstilsynet, som træffer den endelige afgørelse om godkendelse eller afslag.

Sagbehandlingstid

Det tager EVA tre måneder at behandle en ansøgning. Derudover tager godkendelsen i Arbejdstilsynet også tid. Søger du om at blive regodkendt som udbyder, skal du være opmærksom på at søge i god tid før din nuværende godkendelse udløber. Du kan se på Arbejdstilsynets side, hvor længe din godkendelse gælder. 

Brugerbetaling og priser

En kursusudbyder skal betale for at blive godkendt eller regodkendt som udbyder. Prisen er fastsat, så den dækker EVA's gennemsnitlige omkostninger ved vurderingen af ansøgning.

En (re-)godkendelse af en udbyder koster 15.000 kr. ekskl. moms pr. uddannelse. Du modtager en faktura for vurderingen. Når du har betalt fakturaen, og vi har registreret betalingen, kan vurderingen blive sat i gang.

Derudover skal en udbyder betale for den løbende kvalitetssikring af den eller de uddannelse som udbydes.

Evaluering og kvalitetssikring pr. uddannelsestype koster pr. år 6.000 kr. ekskl. moms.

Arbejdstilsynet beregner derudover en timepris på 758 kr. pr. 1 april 2020 for at godkende eller afslå godkendelse på baggrund af EVA's indstilling.

Ad hoc-vurdering

Særlige forhold på uddannelsen kan give anledning til, at Arbejdstilsynet beder EVA om at foretage en ny vurdering af uddannelsen, inden den treårige periode udløber.

Sådan får du godkendt en underviser

Når du ansøger om at blive godkendt eller regodkendt som udbyder af en arbejdsmiljøuddannelse, ansøger du samtidig om godkendelse af de undervisere, som du ønsker at benytte på uddannelsen.

Undervisere skal leve op til specifikke krav, der fremgår af bekendtgørelsen og af EVA's koncept for vurdering af arbjedsmiljøuddannelser (se ovenfor).

Kravene har vi også beskrevet i en guide til godkendelse af undervisere. Guiden giver også eksempler på, hvordan undervisere kan leve op til kravene.             

For hver underviser, der ikke allerede er godkendt, skal ansøgningen indeholde:

 • underviserens CV - anvend CV-skabelon for undervisere:
 • dokumentation for opnåede kvalifikationer (fx relevante uddannelsesbeviser) 
 • dokumentation for at underviseren hvert år gennemfører arbejdsmiljøfaglig og pædagogisk relevant efteruddannelse af to dages varighed
 • dokumentation for at underviseren vedligeholder sine kvalifikationer ved hvert år at undervise i et omfang, der svarer til mindst fire kurser årligt.

OBS! Af hensyn til persondataforordningen (GDPR) beder vi jer om at sikre, at I ikke fremsender personfølsomme data (eksempelvis privat bopæl, medarbejderes fødselsdag eller lignende), da disse ikke er nødvendige for sagsbehandlingen. Såfremt vi modtager sådanne data vil mailen blive slettet og I vil blive bedt om at fremsende dokumenter uden disse data.

For undervisere, der allerede er godkendt hos EVA, er det udelukkende de to nederste punkter, der omhandler efteruddannelse og undervisningsaktivitet, der skal dokumenteres. Efteruddannelse og undervisningsaktivitet skal dokumenteres for hvert af de tre år siden sidste godkendelse.

Ansættelse af underviser mellem to godkendelser

Hvis en udbyder i perioden mellem to godkendelser ansætter en ny underviser, skal udbyderen selv vurdere, om underviseren lever op til bekendtgørelsens krav. Når udbyder-godkendelsen skal fornyes, ansøger udbyder samtidig om at få godkendt den nye underviser, ligesom det vurderes om allerede godkendte undervisere lever op til kravene om efteruddannelse og undervisningsaktivitet.

Hvis underviseren allerede er godkendt hos en anden udbyder til samme type arbejdsmiljøuddannelse, kan udbyderen henvise til det i ansøgningen og samtidig oplyse hvilken udbyder det er. Vær opmærksom på, at det stadigvæk kan være nødvendigt at dokumentere at underviseren lever op til kravene om efteruddannelse og undervisningsaktivitet, hvis de oplysninger EVA har, ikke indeholder oplysninger om det indeværende år.

Gode råd til ansøgningens indhold

De ansøgninger om at blive godkendt som udbyder af arbejdsmiljøuddannelser, som EVA modtager, er generelt af høj kvalitet. Men de har nogle typiske mangler. Tag højde for dem ved at følge nedenståede råd.

Som udbyder er det vigtigt at være særligt opmærksom på, at følgende fremgår af uddannelsesplanen:

 • Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen (i nogle ansøgninger beskrives alene formålet med uddannelsesplanen).
 • Kursisterne skal have undervisning i principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen.
 • Kursisterne skal have undervisning i, hvordan de deltager i den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • Der er maksimalt 20 deltagere pr. hold.

Vær også opmærksom på, at ansøgningen indeholder dokumentation om alle de tilknyttede undervisere. Det gælder både undervisernes efteruddannelse og vedligeholdelse af kvalifikationer via undervisning på minimum fire kurser årligt. Som dokumentation for underviste kurser kan der fx vedlægges en oversigt over dato/sted for de kurser, den enkelte underviser har undervist på. Ved genansøgning skal efteruddannelse og undervisningsaktivitet dokumenteres for hvert af de tre år siden sidste godkendelse.  

Evaluering af kurser

Alle kurser inden for arbejdsmiljøuddannelserne skal evalueres af kursisterne, og udbydere skal optælle og indrapportere resultaterne til EVA.

Alle kurser inden for arbejdsmiljøuddannelserne skal evalueres af kursisterne, og udbydere skal en gang årligt optælle og indrapportere resultaterne til EVA.

Der er fire led i evalueringen af kurserne - udbyderne tager direkte del i tre af dem:

1. Kursusevalueringer

Kursisterne evaluerer de kurser, som de deltager i. Udbyderne både udleverer og indsamler evalueringsskemaer. Alle kursister skal udfylde et evalueringsskema, når de har gennemført kurset. Som udbyder skal du sørge for, at kursisterne får et evalueringsskema. Vælg det skema, som passer til den kursustype, du udbyder. Du skal som udbyder selv printe skemaer til alle kursister. Skemaerne ligger i pdf-format, og du kan downloade lige så mange, du vil. Dette er de nye evalueringsskemaer gældende fra januar 2020:

Og på engelsk:

2. Optælling

Udbyderne optæller resultaterne fra kursisternes evalueringer via særlige optællingsskemaer. Efter hvert kursus skal udbyderne indsamle og optælle resultaterne fra kursisternes evalueringsskemaer. Resultaterne skal udbyderne skrive ind i et optællingsskema. Nedenfor finder du som udbyder forskellige optællingsskemaer - vælg det der passer til kursustypen. Du skal kun udfylde et optællingsskema pr. kursustype på årsbasis. Se vejledningen for mere information.

3. Skemaer til EVA

Hvert år i januar skal udbyderne sende optællingsskemaet til EVA. Skemaet skal indeholde oplysninger om alle de kurser, der er gennemført det foregående år. EVA informerer om fristen for at indsende optællingsskemaet via en e-mail til udbyderne.

4. Samlet årlig evalueringsrapport

EVA bearbejder udbydernes data og samler kursusevalueringerne på tværs af alle udbydere i en årlig evalueringsrapport. Du kan som udbyder bruge rapporterne til at sammenholde dine kursusevalueringer med gennemsnittet. Rapporten præsenteres for Det Centrale AMO-udvalg.

Seneste rapport og bilag:

2018-rapport:

2017-rapport:

2016-rapport: