EVA

EVA's whistleblowerordning

Danmarks Evalueringsinstitut har en whistleblowerordning, som du kan indberette alvorlige forhold til, hvis de har betydning for varetagelsen af vores opgaver.

EVA’s whistleblowerordning omfatter ikke oplysninger om forhold hos andre myndigheder end EVA eller hos skoler, uddannelsesinstitutioner eller lignende. Hvis du har oplysninger om sådanne forhold, skal du benytte de almindelige tjenstlige kanaler, typisk din nærmeste leder, eller den pågældende institutions eller myndigheds whistleblowerordning.

Hvem kan bruge ordningen?

Du kan indberette oplysninger til EVA’s whistleblowerordning, hvis du er 

 • ansat på EVA
 • tidligere ansat på EVA eller endnu ikke er tiltrådt din stilling på EVA
 • ansat hos en samarbejdspartner, som EVA har et kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med, herunder private virksomheder (fx leverandører og underleverandører).

Hvilke oplysninger kan indberettes til whistleblowerordningen?

Du kan indberette oplysninger om følgende til EVA’s whistleblowerordning:

 • Strafbare forhold, fx overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv. 
 • Overtrædelser af lovgivningen, fx lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven eller lignende.
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper, fx undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet eller lignende.
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, fx om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane, herunder af seksuel karakter.
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Der forudsættes viden eller begrundet mistanke om at der er begået sådanne alvorlige forhold.

Hvordan indberetter jeg til whistleblowerordningen?

Du kan indberette til whistleblowerordningen ved at sende en e-mail med de oplysninger, du ønsker at indberette, til: whistleblower@eva.dk

Du skal være opmærksom på, at du ikke vil være anonym, når du sender en mail, hvis din identitet kan udledes af den e-mailadresse, som du afsender din e-mail fra. 

Hvad sker der, når jeg har indberettet oplysninger til whistleblowerordningen?

Du vil modtage en automatisk kvittering på modtagelsen af din indberetning. Hos EVA har to medarbejdere med reference til direktøren i første omgang adgang til indberetninger til whistleblowerordningen. Disse vil vurdere, om din indberetning falder inden for ordningen, jf. betingelserne ovenfor. Hvis den ikke gør det, vil du få besked om, at din indberetning henlægges som åbenbart grundløs, fordi den angår forhold eller er indberettet af en person, der ikke er omfattet af ordningen. 

Hvis din henvendelse vedrører EVA’s direktør, vil den blive behandlet af EVA’s bestyrelsesformand uden direktørens medvirken.

Hvis din indberetning falder inden for ordningen, vil EVA’s ledelsessekretariat undersøge indberetningen grundigt. Nedenstående reaktioner kan komme på tale i det omfang, det er relevant:

 • Hvis der er tale om en mulig overtrædelse af straffelovgivningen, kan det blive anmeldt til politiet. 
 • Vedrører sagen alvorlige fejl og/eller forsømmelser begået af en ansat hos EVA, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder disciplinære sanktioner, fx advarsel eller afskedigelse. 

Vedrører sagen alvorlige fejl og/eller forsømmelser begået af en samarbejdspartner, kan det medføre kontraktretlige konsekvenser for samarbejdspartneren, fx kontraktophævelse.

Du skal være opmærksom på, at vi ikke må lægge vægt på anonyme oplysninger i sig selv som led i en indgribende afgørelse, fx over for en af vores ansatte. Det kan indebære, at en indberetning om evt. ulovligheder mv. må henlægges, uden det er muligt at komme til bunds i den, hvis du indberetter anonymt. Derfor opfordrer vi dig til, at du ikke indberetter anonymt, hvis du mener, at der kan være tale om forhold, som bør føre til en sådan indgribende afgørelse.

Kan jeg blive udsat for repressalier efter en indberetning til whistleblower-ordningen?

Du er beskyttet mod negative konsekvenser/repressalier, hvis du har indberettet til whistleblowerordningen i god tro. Du vil som udgangspunkt blive anset for at være i god tro, hvis du havde en rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at de indberettede oplysninger var omfattet af whistleblowerordningen.

Hvis du som ansat oplever at blive mødt med negative ledelsesreaktioner, fordi du har benyttet whistleblowerordningen, kan du rette henvendelse til whistleblowerordningen (jf. ovenfor), din tillidsrepræsentant eller din faglige organisation.

Hvem kan jeg klage til, hvis jeg ikke er tilfreds med whistleblowerordningens behandling af min indberetning?

Der findes ikke en klageinstans for whistleblowerordningen, men du vil som hidtil også kunne indberette oplysninger til fx Folketingets Ombudsmand eller Rigsrevisionen.

Hvor kan jeg læse mere?

Du kan læse mere om de statslige whistleblowerordninger i Justitsministeriets Fælles vejledning for etablering af whistleblowerordninger på statens område