EVA

Kvalitetssikring

Kvalitet, anvendelse og uvildighed er grundlæggende komponenter i EVA’s virke.

EVA har ni pejlemærker for kvalitet:

Et EVA-projekt:

  1. har en høj grad af relevans for projektets målgrupper 
  2. spiller tydeligt ind i aktuelle samfundsmæssige dagsordener
  3. er i tråd med EVA’s strategi
  4. bygger på uddannelsesfaglig viden
  5. har et solidt undersøgelsesdesign
  6. kendetegnes ved professionalisme i metodeanvendelse, databehandling og analyser
  7. kendetegnes ved modtagerorienteret formidling og vidensomsætning
  8. kendetegnes ved professionel projektledelse hvad angår faglighed, ressourcestyring og teamsamarbejde
  9. er løbende underkastet kvalitetssikring.

EVA’s proces for kvalitetssikring indebærer, at der løbende indhentes sparring fra en eller flere erfarne konsulenter/områdechef for at sikre faglig og metodisk kvalitet i alle projektets faser. Konkret vil denne kvalitetssikring finde sted i forbindelse med udarbejdelse af projektbeskrivelse, design, dataindsamling og fastlæggelse af analysestrategi/analyse. I forbindelse med kvalitetssikring af det endelige produkt inddrages både områdechef, direktør og evt. kommunikationskonsulent/-chef.

I alle projekter overvejes relevansen af at inddrage eksterne eksperter, følgegruppe eller peer-review ud fra en vurdering af projektets kompleksitet.