Notat

Gymnasiale karakterers betydning for frafald på professionshøjskolerne

I dette notat undersøges sammenhængen mellem gymnasiale karakterer og studerendes frafald samt efterfølgende ledighed for professionsbacheloruddannelser. Formålet med analyserne er at belyse, i hvilken grad det gymnasiale karaktergennemsnit udgør et relevant optagelseskriterium på professionsbacheloruddannelser. Tilsvarende notater er udarbejdet for erhvervsakademiuddannelser og universitetsuddannelser.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-216-8
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent notatet